Czy Sekta Novus Ordo jest nierządnicą Babilonu przepowiedzianą w Apokalipsie? – cz. 2

Czy posoborowa sekta jest nierządnicą Babilonu przepowiedzianą w Apokalipsie?

siedmiogc582owa-bestia-apokalipsy-i-nierzc485dnica-xix-wieczny-miedzioryt-rosyjski_pl-wikipedia-org

7. Nierządnicę charakteryzuje cudzołóstwo i nierząd.

“Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu” (Ap 17:1-2).

“Bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu” (Ap 18:3).

Taki jest prosty fakt, że kiedy Pismo św. używa terminu ‘nierząd’, wiele razy opisuje bałwochwalstwo i niewierność duchową.

“A także nie możesz brać ich córek za żony dla swych synów, aby one, uprawiając nierząd z obcymi bogami, nie przywiodły twoich synów do nierządu z bogami obcymi” (Wj 34:16).

“Uprawiając nierząd z innymi bogami, oddawali im pokłon. Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, którzy słuchali przykazań Pana: ci tak nie postępowali” (Rdz 2:17).

Można cytować wiele innych wersetów by pokazać, że Pismo św. opisuje niewierność duchową i bałwochwalstwo jako nierząd, prostytucję i wszeteczeństwo.

Kiedy w tym kontekście mówi się o “wielkiej nierządnicy” popełniającej ladacznictwo na skalę światową, to wyraźnie pokazuje się odejście od jedynej prawdziwej wiary.

Jak wykazaliśmy w tej książce, odejście od jedynej prawdziwej wiary i akceptacja fałszywych bogów / bałwochwalczych religii, jest dokładnie tym jak większość charakteryzuje antykościół soborowy i apostazję II SW.

On ustawił demonicznych “bogów” panteonu światowych religii na równi z prawdziwym Bogiem Kościoła Katolickiego.

Ten nierząd, który rozpoczął się w odszczepieńczym Rzymie i od jego antypapieży (powyżej), rozszedł się i został wchłonięty przez cały świat (poniżej), jak wykazaliśmy.

Nierządnica babilońska odpowiada za duchowe cudzołóstwo do tego stopnia, że jest to działanie, które uzasadnia jej tytuł – “wielka nierządnica”. Tym określeniem Bóg w sposób bezpośredni kontrastuje nierządnicę z Kościołem Katolickim; bo Kościół jest Niewiastą charakteryzowaną przez jej niezachwianą wierność wobec jej Oblubieńca, Jezusa Chrystusa.

Papież Pius XI, Mortalium Animos (# 10), 6.01.1928:

Mistyczna Oblubienica Chrystusa przez całe wieki pozostała bez zmazy i nigdy też zmazy doznać nie może. Daje już o tym świadectwo Cyprian: “Oblubienica Chrystusa – pisze on – nigdy nie może być pozbawiona czci. Jest ona nieskalana i czysta. Zna tylko jedno ognisko, świętość tylko jednej komnaty przechowuje w czystości”

Więc jak nierządnica jest znana ze swojej nieczystości, tak Kościół Katolicki jest znany z czystości.

Papież św. Syrycjusz, epistoła Directa ad decessorem do Himeriusza, 10.02.385:

“I dlatego On chciał by piękno Kościoła, którego oblubieńcem jest On, promieniowało blaskiem czystości, tak, żeby w dzień sądu, kiedy będzie musiał przyjść ponownie, ‘stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki‘ [Ef 5:27], jak ustanowił go przez swojego apostoła”.

Kościół jest “nieskalaną oblubienicą Chrystusa”. “Wielka nierządnica” nie przedstawia sobą niczego poza największą kpiną z nieskalanej Oblubienicy Chrystusa w historii.

Papież Hadrian I, II Sobór Nicejski, 787:

“…Chrystus nasz Bóg, poślubił święty katolicki Kościół ‘nie mający skazy czy zmarszczki’ i obiecał go strzec. Potwierdził to mówiąc do swoich świętych uczniów: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

8. Nierządnica porzuciła swojego Oblubieńca

“Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku! Ponieważ mówi w swym sercu: “Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby” [Ap 18:7].

W tym zdumiewającym wersecie, Apokalipsa mówi, że nierządnica mówi do siebie: “Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową”. Ona nie jest wdową, bo nie zmarł jej oblubieniec.

“Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: “Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani” [Ap 1:17-18].

Oblubieńcem Kościoła jest Jezus Chrystus. Nierządnica jest sfałszowanym kościołem, który odszedł od Kościoła Katolickiego, a zatem miał Jezusa Chrystusa jako Oblubieńca do czasu odejścia od Niego, odejścia od Jego tradycji i nauk.

Zamiast być wierną oblubienicą, nierządnica stała się swoją królową, która jest szczęśliwa narzucając innym własną wolę i chwałę, własne nauki i religię.

Papież Pius XII, Mystici Corporis Christi, 29.06.1943:

“Błędne to jest zapatrywanie. Boski Odkupiciel nie tylko z Kościołem swoim jako najmilszą Oblubienicą jest najściślej zjednoczony, ale w Nim także z poszczególnymi duszami wiernych, z którymi gorąco pragnie przestawać jak najczulej, zwłaszcza wtedy, gdy do stołu Pańskiego przystępują”

9. Światło lampy już nie rozbłyśnie w nierządnicy.

“I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody” – Ap 18:23.

“Światło lampy” odnosi się do światełka tabernakulum w katolickich kościołach. Ta lampka oznacza prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii.

Tę lampkę trudno jest znaleźć w kościołach soborowych. W większości przypadków usunięto ją do bocznej lub tylnej części kościoła.

Ale jest jeszcze coś więcej niż przemieszczenie tej lampki; Ap 18:23 pokazuje, że prawdziwej obecności Chrystusa (ważnej Eucharystii) już nie znajdzie się w kościele soborowym.

“Głos oblubieńca i oblubienicy” w Ap 18:23 odnosi się do Chrystusa i Jego Kościoła.

Papież Pius XII, Mystici Corporis Christi, 29.06.1943:

“. . . on [św. Paweł] mimo że Chrystusa Pana i Jego Ciało mistyczne w przedziwnym sposobie budowy łączy, jedno atoli drugiemu przeciwstawia jak Oblubieńca oblubienicy” (Ef 5, 22 – 23)

Gdyby była jakakolwiek wątpliwość w kwestii kim są Oblubieniec i Oblubienica, Pius XII wymazuje ją powołując się na słowa św. Pawła.

Jezus Chrystus jest Oblubieńcem, a Jego Mistyczne Ciało, Kościół, jest Jego nieskalaną Oblubienicą.
Kiedy Apokalipsa mówi o głosie Oblubieńca i Oblubienicy, jest to kolejne potwierdzenie tego, że Nierządnicą Babilonu jest sekta soborowa – anty-Kościół, który porzucił naukę (albo głos) Oblubieńca (Jezus Chrystus) i Oblubienicy (Jego Kościół).

10. Głosu fletnisty nie usłyszy się już u nierządnicy.

“I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żadnego mistrza jakiejkolwiek sztuki już w tobie nie będzie można znaleźć. . .” [Ap 18:22].

Niewielu dzisiaj wie, że “trąbki i harfy były standardowymi instrumentami w muzyce liturgicznej w dniach św. Jana, a dzisiaj na zachodzie są organy”. Uwzględniając trzy główne instrumenty katolickiej muzyki liturgicznej na przestrzeni historii, św. Jan ostrzega, że tradycyjna katolicka muzyka liturgiczna jako całość „już nie będzie słyszalna” w nierządnicy. I czy to nie okazało się prawdą? (Organy – poszczególne dźwięki „piszczałek” oddają melodię trąbek i harf – przyp. emjot)

Wykazaliśmy już, że od II SW, chóry gregoriańskie, naszą wsapniałą tradycję muzyczną, zastąpiono wszelkim rodzajem świeckiej muzyki i instrumentów jakie są pod słońcem.

Jest tak źle, że kiedy się wejdzie do nowoczesnego kościoła „katolickiego” usłyszy się wszystko, od wrzaskliwych bębnów, do elektrycznych gitar. Można wejść do jednego z tych kościołów i być zaatakowanym przez muzykę rockową. Ale być może najbardziej rozczarowujące w tym wszystkim jest to, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że te nowoczesne kościoły „katolickie” w ogóle nie są katolickie, ale wszystkie należą do Nierządnicy Babilońskiej.

11. Cały świat upił się winem jej nierządu.

„Bo winem zapalczywości [ang. gniewu] swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu” – Ap 18:3.

“A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad mówiąc: “Upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości [ang. gniewu] swego nierządu napoił wszystkie narody!” – Ap 14:8.

”I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać kielich wina – gniewu zapalczywości swej. – Ap 16:19.

“Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu” – Ap 17:1-2.

Nierządnica Babilońska wielokrotnie potępiana jest za nierząd wiążący się z winem. Dlaczego?

Jak wykazaliśmy, jest to ta zmiana w ilości wina na poświęcenie, która nową mszę czyni nieważną!

Papież św. Pius V, De Defectibus, rozdz. 5:

“Słowa Ofiarowania, będące formą tego Sakramentu, są takie: To jest bo wiem Ciało moje. I to jest bowiem kielich Krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza: tajemnica wiary, która będzie wylana za was i za wielu na odpuszczenie grzechów.

Teraz, jeśli coś usunie się lub zmieni w formie Ofiarowania Ciała i Krwi, i w tej zmianie [nowe] sformułowanie nie oznacza tego samego, to nie ma Ofiarowania tego Sakramentu”.

Powodem potępienia nierządnicy za zbezczeszczenie wina jest to, że w nowej mszy dokonano unieważniających zmian w kwestii ILOŚCI WINA w słowach Ofiarowania.

Te zmiany w ilości wina w Poświęceniu unieważniają obie konsekracje. Kościół soborowy faktycznie “winem zapalczywości [ang. gniewu] swego nierządu napoił wszystkie narody” – Ap 14:8.

12. Nierządnica upiła się krwią świętych i męczenników

Papież Leon XIII, Au milieu des sollicitudes (#11), 16.02.1892:

“[Wiele razy] …Chrześcijanie przez sam fakt swojego istnienia, a nie z żadnego innego powodu, zostali zmuszeni do wyboru pomiędzy apostazją i męczeństwem”.

“I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków [ang. męczenników] Jezusa, [ang. i zastanawiałem się] a widząc ją bardzo się zdumiałem” – Ap 17:6.

“I w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi” – Ap 18:24.

O nierządnicy można powiedzieć, że upiła się krwią świętych na wielu szczeblach.

Pierwszy który przychodzi na myśl to ekumenizm praktykowany przez sektę soborową. Przed II SW ekumenizm oznaczał apostolskie dążenie do nawracania świata na katolicyzm.

Teraz oznacza on próby zjednoczenia wszystkich religii bez nawracania, z poszanowaniem wszystkich religii jako zasadniczo równych.

Papież Leon XIII, Custodi Di Quella Fede, 8.12.1892:

“Należy unikać każdej znajomości, nie tylko z tymi bezbożnymi libertynami, którzy otwarcie promują charakter sekty, ale także z tymi, którzy ukrywają się pod maską powszechnej tolerancji, szacunku dla wszystkich religii, i pragnieniem pogodzenia maksym ewangelicznych z rewolucyjnymi. Ci ludzie starają się pogodzić Chrystusa i Beliala, Kościoła Bożego z państwem bez Boga”.

Ekumenizm jest całkowicie sprzeczny z Boską ujawnioną prawdą, że bożki niekatolickich religii są diabłami (Ps 95:5; 1 Kor 10:20), i to stawia Chrystusa na równi z Lucyferem.

Fałszywe religie ta sekta uważa za mniej lub więcej dobre i godne pochwały.

A zatem ubliża pamięci świętych i męczenników, których ciała rozdzierano hakami, rzucano lwom, a głowy odrąbywano, bo odmówili nawet na jotę skompromitowania swojej wiary, aby mówić, że “wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i godne pochwały”.

To jest kpiną także ze wszystkich ofiar wszystkich świętych, którzy oddali życie za swoje kapłaństwo, życie zakonne, pracę misyjną.

Według soborowej sekty wszystko to było niepotrzebne.

Papież św. Grzegorz Wielki:

“Święty powszechny Kościół uczy, że niemożliwe jest prawdziwie czczenie Boga poza nim, i potwierdza, że wszyscy którzy są poza nim nie zostaną zbawieni”.

Ponieważ Margaret Clitherow odmówiła akceptacji sekty anglikańskiej i jej “mszy” – a raczej do domu zapraszała katolickich księży, wbrew prawu karnemu – została zamęczona, przygnieciona ogromnymi ciężkimi drzwiami. Ten sposób egzekucji jest tak bolesny, że nazywa się “ciężką i surową karą”. Przecierpiała to wszystko bo nie chciała zaakceptować anglikanizmu.

Ale sekta soborowa uczy, że anglikanie są braćmi “chrześcijanami” nie wyma gającymi nawrócenia, i których nieważni “biskupi” są faktycznie prawdziwy mi biskupami Kościoła Chrystusowego. Sekta soborowa naucza, że jej męczeństwo było nieuzasadnione. W ten sposób upiła się krwią świętych i męczenników.

Ilu męczenników takich jak św. Tomasz Morus, oddali życie za jedną zasadę wiary katolickiej?

Ich czyn przelania krwi, ekumenizm uważa za bezwartościowy, bezcelowy i bezsensowny.

Papież Leon XIII, Satis Cognitum, 29.06.1896:

“Powinnością tych, co słuchali Jezusa, było nie tylko przyjęcie w całości Jego nauki, lecz uznanie umysłem poszczególnych rzeczy, które On przekazał, jeśli chcieli osiągnąć zbawienie, jest bowiem niedorzecznością, aby nie okazywać Bogu wiary nawet w jednej rzeczy”.

To dlatego o kościele soborowym mówi się, że upił się krwią męczenników i świętych (Ap 17:6; 18:24), a wszyscy, którzy wspierają działania tego antychrysta teraz kierowanego przez Benedykta XVI, są także pijani [krwią męczenników].

Zadziwiające jest również to, że Apokalipsa wspomina, iż męczennicy wołali spod ołtarza.

“A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak zawołały: “Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?” – Ap 6:9-10.

Nakazuje się by Mszę katolicką odprawiać na ołtarzach, które zawierają relikwie męczenników!

Dlatego męczennicy, z których szydzi sekta soborowa poprzez ekumenizm i uznawanie fałszywych religii, wołają “spod ołtarza”! Krzyczą nie tylko na ich ekumenizm międzywyznaniowy szydzący z ich życia, ale również na obrzydliwości liturgiczne jakie mają miejsce w nowej mszy tuż nad ich szczątkami.

Ten wyjątkowy punkt z Pisma powinien także pokazać protestantom, że Kościół Katolicki jest jedynym prawdziwym Kościołem.

Wyrok Boga na nierządnicę – “Wesel się nad nią, niebo, i święci, apostołowie, prorocy, bo przeciw niej Bóg rozsądził waszą sprawę” – Ap 18:20.

Zakończenie o nierządnicy babilońskiej

Uważamy, że jest dość oczywiste, iż sekta soborowa jest Nierządnicą Babilońską przepowiedzianą w Piśmie. I w przeciwieństwie do tego, co uważają protestanccy heretycy, że apostazja kościelnego Rzymu w ostatnich dniach jest przewidziana w Piśmie, raczej dowodzi, niż zaprzecza autentyczności Kościoła Katolickiego.

Bo ucisk w ostatnich dniach będzie koncentrował się na oszukiwaniu prawdziwie wiernych, i podważaniu prawdziwej wiary.

“Dziedziniec zewnętrzny Świątyni pomiń zupełnie i nie mierz go, bo został dany poganom, i będą deptać Miasto Święte [przez] czterdzieści dwa miesiące” – Ap 11:2.

Należy zauważyć, że “42 miesiące” (Ap 11:2), “1260 dni” (Ap 12:6) i 3,5 roku niektórzy badacze uważają za symboliczne dla każdego okresu prześladowań.

“Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi” – Łk 21:34-35.

Potrzask to urządzenie używane do łapania zwierząt. Teraz, jeśli do potrzasku ostatnich dni zalicza się sfałszowany Kościół Katolicki ustanowiony w Rzymie i duchową inwazję na święte miasto (Rzym), to “zwierzęciem” które chce złapać szatan jest tradycyjny katolicyzm.

Jest to kolejny dowód na to, że religia katolicka jest jedyną prawdziwą religią.

Mamy nadzieję, że te oparte na Piśmie dowody przeciwko soborowemu kościołowi wzmocnią sprzeciw katolików. Proroctwa biblijne, które precyzują naszą obecną sytuację, umożliwiają również katolikom lepsze zrozumienie tego jak Bóg patrzy na rozwój i wydarzenia ostatnich mniej więcej 50 lat.

Ale przede wszystkim Apokalipsa obnaża fałszywy opór wobec tej apostazji, nawet wśród tzw. tradycjonalistów, którzy popierają stanowisko w odniesieniu do tego kościoła-nierządnicy, która żąda by pozostali zjednoczyli się z jego antypapieżami i soborową sektą.

Takie fałszywe “my się sprzeciwiamy. . .” lokuje ich dokładnie w łonie nierządnicy. Sami potwierdzają, że są nadal uparcie zjednoczeni z “matką cudzołóstwa”. Oni nadal mylą wielką nierządnicę z nieskalaną Oblubienicą Chrystusa. Nadal skażają czysty i nieskalany opór wobec nierządnicy trzymając się jej obrzydliwego panowania.

“I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: “Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzechy jej narosły – aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie” – Ap 18:45.

Jeśli nie zerwą całkowicie z wielką nierządnicą, to ci ludzie stracą swoje dusze w wiecznym ogniu za bluźnierstwo wobec Kościoła Chrystusa Króla, który nie ma nic wspólnego z uczynkami ciemności, nic wspólnego z niewierzącymi, ani żadnej zgody z kobietą nieprawości.

Choć większość świata została pochłonięta przez wielką nierządnicę, nieskalana Oblubienica Pana nadal istnieje w całej czystości, mimo że zredukowano Ją do resztki i podziemia.

Tę Niewiastę, resztkę Kościoła Katolickiego w ostatnich dniach, opisuje rozdział 12 Apokalipsy, w wizji Niewiasty obleczonej w słońce, Matki Bożej Fatimskiej.

“A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni” – Ap 12:6.

“I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od węża” – Ap 12:14.

Jeśli jeszcze nie dołączyliśmy, musimy dołączyć do tej resztki KK na pustyni. Musimy zachować “wiarę raz tylko przekazaną świętym” (Jud 1:3), i podejść bliżej do Boga przyjmując prawdziwe sakramenty [tekst pisany przez sedewakantyste – red. Katolik Integralny], i praktykując nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i Różaniec święty.

“I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa” – Ap 12:17.

“Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa” – Ap 12:12

tłum. Ola Gordon

Czy posoborowa sekta jest nierządnicą Babilonu przepowiedzianą w Apokalipsie? – cz. 1

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s