Katolicyzm jest życiem mariańskim

Ks. Dr Aleksander Żychliński, Tajemnica katolicyzmu. Szkice teologiczne. Poznań 1946

Wszystko, cośmy powiedzieli o katolicyzmie, streszcza się w tym, że jest ono życiem mariańskim. Katolicyzm jest życiem mistycznego Chrystusa; Chrystus zaś żyje w Marii; tajemnice Chrystusa są tajemnicami Marii. Stąd katolicyzm jest życiem mariańskim.

Duch św. złączył cudownie Marię ze Słowem Bożym. W Poczęciu Niepokalanym przygotował On Marię, by zdolna była być Oblubienicą Słowa Przedwiecznego. Uposażył ją pierworodną sprawiedliwością i nieskalaną czystością, by bez zastrzeżeń mogła się oddać z dziewiczą miłością Oblubieńcowi, który w Duchu św. wziął Ją w całkowite duchowe posiadanie. Od pierwszej chwili swego poczęcia Duch św. jednoczył Marię najściślejszą nadprzyrodzoną więzią duchową ze Słowem Bożym. Zjednoczenie to jest podłożem Jej łączności wedle ciała ze Słowem Wcielonym przez macierzyństwo Boże. Te duchowe zaślubiny ze Słowem stanowiły dla Marii sakrę, której mocą stała się Ona najzupełniej własnością Słowa, a Słowo najzupełniej własnością Oblubienicy; stąd zawierały one wirtualnie Boże macierzyństwo w stosunku do Słowa Wcielonego, które w tych duchowych zaślubinach oddało się Jej w charakterze Oblubieńca i Syna. Maria żyje od chwili niepokalanego poczęcia w najściślejszym zjednoczeniu ze Słowem jako Oblubieńcem mając udział najściślejszy w życiu Oblubieńca: naprzód jako Oblubienica w życiu Jego Boskiej natury, a od chwili Poczęcia Syna Bożego w ciele ludzkim, także w życiu Jego natury ludzkiej jako Matka. Jako Oblubienica zjednoczona duchowo ze Słowem-Oblubieńcem poczęła Ona Boga-Człowieka, by jako Oblubienica-Matka Słowa Wcielonego zjednoczona z Nim wedle ducha i wedle ciała uczestniczyć w Jego życiu i w Jego zbawczym dziele.

Toteż tajemnice Chrystusowe są organicznie związane z tajemnicami Marii, Oblubienicy-Matki.

Ta wspólnota tajemnic życia Jezusa i Marii ujawnia się najbardziej w ofierze na Kalwarii. Jak w chwili Zwiastowania Maria-Oblubienica imieniem ludzkości całej godzi się w posłusznej pokorze i miłości, by współdziałać z Chrystusem przy dziele Odkupienia, — tak na Golgocie Jako Oblubienica-Matka współdziałała przy ofierze krzyżowej spełniając swoje „fiat”.

Na Golgocie Maria jedna wierzyła, że Męka i śmierć Jej Syna były ofiarą złożoną dla zbawienia świata. Jej serce było żywym ołtarzem wzniesionym w ludzkości i z ludzkości, na którym żertwę z Jej łona zrodzoną pochłonął płomień ofiarnej miłości tak, iż wraz z Chrystusem-żertwą objął on także sam ołtarz ofiarny, duszę i serce Oblubienicy-Matki. Ofiara Chrystusa i Marii — to jedna ofiara, bo ofiara mistyczna Marii z postanowienia Bożego była całkującą częścią ofiary Chrystusowej. Dzięki ofiarnemu współdziałaniu Marii ofiara krzyżowa stała się ofiarą złożoną nie tylko przez ludzkość, ale w samym łonie ludzkości, która bierze ofiarę Chrystusową w swe posiadanie i wraz z Chrystusem siebie składa w ofierze. Dzięki współdziałaniu Marii ofiara krzyżowa jest ofiarą ludzkości.

Maria, Oblubienica-Matka, przez swe współdziałanie z Chrystusem przy ofierze krzyżowej wraz z Chrystusem zadośćuczyniła Bogu za grzechy świata i wyjednała łaskę, tj. z Chrystusem odkupiła świat; Maria jest więc Współodkupicielką rodu ludzkiego. Ludzkość bierze w posiadanie owoce ofiary krzyżowej tylko przez Marię i w Niej. Jak Bóg dał ludzkości Zbawiciela tylko przez Marię i w Niej dając Go Jej za Syna, tak Zbawiciel daje owoc dzieła Odkupienia ludzkości tylko przez Marię i w Marii, czyniąc Jej duszę i serce ołtarzem dla swej ofiary i jej owoców dla całej ludzkości. Jak przyzwolenie Marii na Wcielenie było aktem pośredniczącym, przez który Jej Syn nasamprzód Jej dany, stał się własnością wszystkich ludzi, — tak przyzwolenie Marii na ofiarę krzyżową było aktem pośredniczącym, przez który zasługi ofiary krzyżowej zostały przydzielone ludziom.

Toteż z całą prawdą powiedzieć trzeba, że Chrystus swoją Krew zbawczą wylał wpierw w serce Oblubienicy-Matki stojącej pod krzyżem, skąd ją wziął, by ją potem przelać na ludzkość całą. I tak Maria łączy Chrystusa-Głowę z Kościołem i z duszami i jest rzeczywiście Matką duchową Kościoła i ludzkości.

Duchowe macierzyństwo Marii odnosi się wpierw do Kościoła, a za pośrednictwem Kościoła do poszczególnych dusz. Kościół bowiem jako matka odkupionej ludzkości wyszedł z przebitego boku Zbawiciela na krzyżu tak, iż poczęty jest w sercu Marii i z niego zrodzony. Macierzyństwo Kościoła jest przedłużenie duchowego macierzyństwa Marii.

To duchowe macierzyństwo Marii ujawnia się w sposób szczególny w Jej stosunku do Eucharystii. Maria — w sposób wybitniejszy niż Kościół — przysposobiła Ciało i Krew Chrystusa obecne w Eucharystii, na zasadniczy pokarm duchowy dla swych dzieci; w Komunii św. zaś wstępuje Ona przez Ciało i Krew Chrystusa, z Niej wzięta, w organiczny związek z dziećmi swymi, przez co stają się one bliższej Jej sercu i zyskują szczególne prawo do Jej matczynej opieki.

Maria królująca w niebie po prawicy Syna uczestniczy w Jego chwalebnej działalności zbawczej w podobny sposób, jak w czasie ziemskiego swego życia współdziałała z Nim w zdobywaniu łask zbawczych. Ta działalność zbawcza polega na wstawiennictwie, mającym charakter uczestnictwa przy rozdawnictwie łask. To wstawiennictwo spełnia Maria jako Oblubienica-Matka Słowa Wcielonego i jako duchowa Matka Kościoła i dusza tak, iż mocą swego powołania matczynego pośredniczy za dziećmi swymi z miłością matczyną, by je w swym Pierworodnym i z Nim doprowadzić do pełni rozwoju dzieci Bożych.

Duch św. zjednoczył życie Marii, Oblubienicy-Matki, najściślej z życiem Słowa Wcielonego; tajemnice Marii złączył tak z tajemnicami Słowa, że tworzą one jedną organiczną, nierozerwalną całość: przy zaślubinach Marii-Oblubienicy Słowa w chwili Jej poczęcia niepokalanego, w chwili jej macierzyństwa przy Zwiastowaniu, pod krzyżem, kiedy współdziałała w Duchu św. przy ofierze Chrystusowej, a wreszcie przy wstawiennictwie chwalebnym w rozdawnictwie łask zbawienia — wszędzie i zawsze Maria jest zjednoczona najściślej z Jezusem, Jezus i Maria żyją wspólnym życiem, wspólnymi tajemnicami; życie to ma swe mistyczne przedłużenie w katolicyzmie: Katolicyzm — to życie w Chrystusie i Marii, to życie Chrystusowo i mariańskie.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s