Psalmy złorzeczące

Zachęcam wszystkich katolików integralnych do odmawiania Psalmów złorzeczących przeciw wrogom Kościoła świętego.

PSALM 58. (u Żydów 59).

Eripe me de inimicis meis

Od nieprzyjaciół moich wyrwij mnie o Boże!

Niech mnie Twe święte ramie przeciw nim wspomoże.

Wyrwij mnie, Panie, od tych, co nieprawość broją,

A i od mężów krwawych wybaw duszę moją.

Bo oto na mą duszę sidła zastawili

Przeciwnicy potężni, na mnie się zmówili.

Nie dałem im przyczyny moją nieprawością,

By mnie prześladowali, ni też moją złością;

Owszem uczciwiem chodził, prostom postępował.

Powstań tedy o Panie, abyś mnie ratował,

Panie Boże zastępów, Boże Izraela!

Wejrzyj, nie daj mym wrogom nade mną wesela;

Powstań, abyś uczynił sąd nad narodami.

Nie miej, Panie, litości nad bezbożnikami.

Kiedy wieczorem wrócą do domu swojego,

Chodząc po mieście szukać schronienia mojego,

Głodni zemsty, jako psy krwi mojej pragnący

Mówią sobie: – a miecz w ich ustach tkwi raniący, –

„Któż nas słyszy”. Lecz oto Pan się z nich naśmieje,

Wniwecz obróci wszystkie bezbożnych nadzieje.

A ja w Tobie mej siły szukać będę Boże,

Boś Ty jest mym obrońcą, w Tobie ufność złożę.

Bóg mój! oto mnie strzeże miłosierdzie Jego.

Nie zabijaj ich proszę, lecz dla mnie samego

Zostaw pomstę nad nimi, by snadź pamiętali

Ludzie moi na pogrom, jakiego doznali.

Rozprosz ich mocą Twoją, obrońco mój Panie;

Niechaj grzech ust ich: mowa bluźniercza, ustanie;

Niech upadną w swej pysze, niech ich dla ich mowy,

Złorzeczenia i kłamstwa dotknie sąd surowy;

Niech w gniewie zatracenia przyjdzie na nich zguba,

By wiedzieli, iż Bóg Pan nad domem Jakuba

Panować będzie wiecznie, jak i nad wszystkiemi

Panować będzie również narodami ziemi.

Kiedy wieczorem wrócą do domu swojego,

Chodząc po mieście szukać schronienia mojego

Głodni zemsty, jako psy krwi mojej pragnący,

Rozbiegną się po domach za strawą żebrzący,

Szemrać będą pokarmu nie znalazłszy sobie.

Ale ja będę chwałę wyśpiewywał Tobie,

Z radością będę wielbił miłosierdzie Twoje,

Boś Ty jest mym obrońcą, Tyś zbawienie moje,

Tyś mnie płaszczem opieki w ucisku okrywał.

Pomocniku, Boże mój! Tobie będę śpiewał,

Głosił będę, iżeś Ty obrońcą mym Boże;

Bóg mój! Twe miłosierdzie niechaj mnie wspomoże.


PSALM 54. (u Żydów 55).

Exaudi Deus orationem meam

Boże, wysłuchaj błaganie moje,

Spuść na mnie oczy łaskawe Twoje;

I nie odrzucaj wołania mego,

Przyjmij me prośby do ucha Twego;

Patrz, ja modlitwę łzami oblewam,

Nieraz się trwogą przejęty zrywam

Słysząc pogróżki mych przeciwników,

Doznając zniewag od bezbożników.

Widząc zawziętość ku mnie ich srogą,

I ich nienawiść przeciw mnie wrogą,

Serce się moje we mnie strwożyło,

W strachu śmiertelnym z dnia na dzień żyło;

Bojaźń i drżenie wciąż mną wstrząsały,

Klęsk nawałności na mnie się zlały.

Wtedy wzdychałem w tej nawałnicy:

Któż mi da skrzydła jak gołębicy?

Leciałbym szukać gdzie odpocznienia,

Uciekłbym z tego miejsca cierpienia;

Poszedłbym mieszkać gdzie na pustyni,

Czekałbym, rychło Pan mnie uczyni

Wolnym od wszystkich obaw mych srogich,

I od napaści grzeszników wrogich.

Obal ich Panie, zepsuj im szyki,

Spuść rozdwojenie na ich języki;

Bo oto widzę już ich złe rady,

Słyszę po mieście głośne ich zwady;

Widzę nieprawość ich panującą,

Ucisk ubogich, lichwę wznoszącą

Do góry głowę, zmowy i zdrady.

Gdyby to jeszcze owe napady

I złorzeczenia z ust pochodziły,

Które mi przedtem zawistne były;

Gdyby to, Panie, wróg mój uczynił,

Nie byłbym go tak dla tego winił;

Byłbym się starał znieść to cierpliwie,

Byłbym go wreszcie strzegł się troskliwie.

Ale ty, coś był jedna myśl ze mną,

Którego rada była mi cenną,

Któryś wraz ze mną przy stole jadał,

W Świątyni Pańskiej obok mnie siadał!

Bodajże nagła śmierć ich spotkała,

A ziemia żywcem ich pogrzebała.

W domach ich bowiem grzech tylko gości,

Pomiędzy nimi pełno jest złości.

Ja zaś wołałem do mego Boga;

On mnie wybawi z rąk mego wroga.

W południe, wieczór, jako też z rana

Będę wysławiał mojego Pana;

A On wysłucha modlitwę moją,

Odkupi duszę moją w pokoju

Od tych, którzy się na mnie zmówili,

Choć pierwej mojej sprawy bronili.

A Pan przedwieczny przyjmie me prośby,

Wniwecz obróci wrogów mych groźby,

Którzy bojaźni Bożej nie znają,

Ni się poprawić z grzechu starają.

Już podniósł rękę Pan w swoim gniewie

Przeciw tym, którzy łamią zelżywie

Testament Jego, którzy sądzili,

Iż się przed gniewem Pańskim ukryli,

Widząc, jak był im dotąd życzliwy.

Gładsze ich mowy są od oliwy,

A przecież krwawe zadają rany.

Śmiało złóż w ręce Pana nad Pany

Starania twoje, zdaj się na Niego;

On nie opuści sprawiedliwego.

On cię wychowa pod skrzydły swymi;

A nad mężami zasię krwawymi

Uczyni Pan sąd wielce surowy:

Wtrąci ich w piekło; niechaj połowy

Dni swych nie żyją. Ja zaś, o Boże,

Nadzieję moją w Tobie położę.


Źródło: Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone przez Ks. Kazimirza Buczkowskiego PROBOSZCZA W GÓRZE ROPCZYCKIEJ. W Krakowie 1884, ss. 114-116; 107-110.

2 uwagi do wpisu “Psalmy złorzeczące

 1. Panie Szymonie, jak sie mają powyższe Psalmy do słów naszego Zbawiciela „Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego twego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela twego. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, a módlcie się za prześladujące i potwarzające was, Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech, który czyni, że słońce jego wschodzi na dobre i złe, i spuszcza deszcz na sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Albowiem jeźli miłujecie te, co was miłują, cóż za zapłatę mieć będziecie ? azaż i celnicy tego nie czynią? A jeźlibyście pozdrawiali tylko bracią waszę, cóż więcej czynicie ? azaż i poganie tego nie czynią ? Bądźcież wy tedy doskonali, jako i Ojciec wasz niebieski doskonałym jest.”
  Ewangelia wg św. Mateusza [5:43-48]. Czyż Starego Prawa nie zmienił sam Pan ?

 2. Panie Pawle, odpowiem trzeba cytatami.

  Przewodnik prawdziwej pobożności, O. Brunon Vercruysse, Tom II, s. 45-46

  „Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści a módlcie się za prześladujące i spotwarzające was, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech, który czyni, że słońce jego wschodzi na dobre i złe (Mat. V)”. O jak słodkie przykazania! Ale czyż nie są one zbyt trudne a może nawet niemożliwe do wykonania? Bynajmniej, mówi Hieronim św., jak tego mamy przykład na św. Szczepanie, pierwszym męczenniku i na jego następcach, wszyscy umierając, modlili się za swoich katów. Dają nam tego wspaniały przykład pierwsi chrześcijanie, w imieniu których mówi Apostoł: Gdy nas hańbią, błogosławimy. — Gdy nam złorzeczą, modlimy się (1 do Korynt. IV).

  Zastosowanie. Jak mamy się modlić za prześladowców Kościoła, aby ta modlitwa była pożyteczną? Naucza nas tego sam Kościół, gdy mówi w Litanii do WW. SŚ. te słowa: Abyś nieprzyjaciół Kościoła św. poniżyć raczył; Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. — Otóż modląc się, aby niepowodzeniami zostali przyprowadzeni do niemożności czynienia złego i aby głęboko poniżeni, uczuli rękę bożą, wyjednywamy im przez to samo poznanie swych błędów, nawrócenie i dobrą śmierć, gdyż ci nieszczęśliwi, jedynie przez poniżenia przychodzą do opamiętania. Jeżelibyśmy mogli wyprosić dla nich tę łaskę, wyrządzilibyśmy im największe dobrodziejstwo.

  Uczucia. Błagajmy o zmiłowanie boże dla tych, którzy nas tylko dla tego nienawidzą, że jesteśmy uczniami Chrystusowymi, że bronimy Kościoła i dobrych dzieł, którymi się Kościół katolicki opiekuje.
  Postanowienie. Wyrażajmy się o nich z prawdziwą litością, odkrywając jednakże wszystkie ich przewrotne zamiary”.
  http://www.ultramontes.pl/vercruysse_przewodnik.htm

  Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – Konieczność nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy.

  „52. Tylko jeden raz położył Bóg nieprzyjaźń, ale nieprzyjaźń nieprzejednaną, która trwać będzie do końca świata i wzmagać się nieustannie: to nieprzyjaźń między Maryją, czcigodną Matką Bożą, a szatanem, między dziećmi i sługami Najświętszej Dziewicy a dziećmi i wspólnikami Lucyfera. Maryja, Najświętsza Matka Boża, jest największą nieprzyjaciółką, jaką Bóg przeciwstawił szatanowi. Już w raju ziemskim Bóg tchnął w Nią, choć wtedy istniała tylko w myśli Bożej, tyle nienawiści do tego przeklętego nieprzyjaciela Bożego, dał Jej tyle zręczności do ujawnienia złośliwości tego starodawnego węża, tyle siły do zwyciężenia, zdeptania i zmiażdżenia tego pysznego bezbożnika, że on nie tylko lęka się Jej więcej niż wszystkich aniołów i ludzi, ale poniekąd więcej niż samego Boga. Nie znaczy to, jakoby gniew, nienawiść i potęga u Boga nie były nieskończenie większe niż u Najświętszej Maryi Panny, gdyż doskonałości Maryi są przecież ograniczone. Raczej tłumaczy się to tym, że po pierwsze: szatan w swej pysze cierpi nieskończenie bardziej, iż zwycięża go i gromi nikła, pokorna służebnica Pańska, której pokora upokarza go bardziej niż potęga Boża; po drugie: Bóg dał Maryi tak wielką władzę nad szatanami, że – jak często sami zmuszeni byli wyznać ustami opętanych – więcej boją się jednego za jakąś duszą Jej westchnienia niż modlitw wszystkich świętych; więcej boją się jednej Jej groźby niż wszelkich innych mąk.

  53. Co Lucyfer stracił przez pychę, Maryja odzyskała przez pokorę. Co Ewa zgubiła i zaprzepaściła przez nieposłuszeństwo, Maryja uratowała przez posłuszeństwo. Słuchając węża, Ewa zatraciła siebie wraz ze wszystkimi swymi dziećmi i wydała je w ręce szatana. Maryja przez swą doskonałą wierność Bogu ocaliła siebie i wszystkie swoje dzieci, i poświęciła je Majestatowi Bożemu.

  54. Bóg wprowadził nie tylko nieprzyjaźń, lecz nieprzyjaźnie, bo nie tylko pomiędzy Maryją i szatanem, ale i pomiędzy potomstwem Najświętszej Dziewicy a potomstwem szatana. Znaczy to, że Bóg wprowadził nieprzyjaźń, odrazę i skrytą nienawiść między prawdziwymi dziećmi i sługami Najświętszej Dziewicy a dziećmi i niewolnikami szatana. Nie kochają się oni wzajemnie i żadnej nie ma między nimi wewnętrznej łączności. Dzieci Beliala46, niewolnicy szatana, miłośnicy świata – bo to na jedno wychodzi – prześladowali dotąd i w przyszłości bardziej niż kiedykolwiek prześladować będą wszystkich, co należą do Najświętszej Dziewicy, jak niegdyś Kain prześladował brata swego Abla47, a Ezaw brata swego Jakuba48. Wyobrażają oni odrzuconych i wybranych. Jednakże pokorna Maryja zawsze odnosić będzie nad pysznym szatanem zwycięstwa i tak świetne triumfy, że zetrze jego głowę, siedlisko pychy. Po wsze czasy Maryja odsłoni jego wężową złośliwość, odkryje piekielne jego zamysły, unicestwi jego diabelskie zamiary, a osłaniać będzie przed jego okrutnymi pazurami swe wierne sługi do końca wieków.

  Jednak władza Maryi nad wszystkimi diabłami zabłyśnie w czasach ostatecznych, kiedy to szatan czyhać będzie na Jej piętę, to znaczy: na wierne Jej dzieci i pokorne Jej sługi, które Ona do walki z nim wzbudzi. W oczach świata będą oni mali i biedni, poniżeni, prześladowani i uciskani, podobnie jak pięta w stosunku do reszty członków ciała. Lecz w zamian za to będą bogaci w łaski Boże, których im Maryja obficie udzieli; będą wielcy i możni przed Bogiem; w świętości zostaną wyniesieni ponad wszelkie stworzenie przez swą gorącą żarliwość, a Bóg tak potężnie podtrzymywać ich będzie swoją mocą, że wraz z Maryją głęboką swą pokorą miażdżyć będą głowę diabła i staną się sprawcami triumfu Jezusa Chrystusa”.
  http://louisgrignion.pl/traktat-o-prawdziwym-nabozenstwie-do-najswietszej-maryi-panny.html?showall=&start=5

  Św. Brygida – Objawienia Księga Pierwsza – Księga Pierwsza

  „Słowa Chrystusa Pana do Oblubienicy jak to Duch Jego Święty nie może być ze złymi i jak oddziela złych od dobrych; o posyłaniu dobrych, w duchowy oręż uzbrojonych na wojnę, to jest: przeciwko światu.

  “Nieprzyjaciele moi są jako bestie najokrutniejsze, które nigdy nasycone i uspokojone być nie mogą. W ich sercach tak nie ma żadnej miłości do mnie, że nigdy nie wstępuje do tych serc myśl o męce mojej, bo jeszcze żaden raz z serca ich nie wyszło to słowo: ‘Panie, odkupiłeś nas. Bądź pochwalony za tak gorzką Mękę Twoją’. Jakże Duch mój może być z nimi, którzy żadnej miłości boskiej nie mają do mnie, którzy, żeby wolę swoją wykonać, chętnie innych wydają? Ich serce pełne jest robactwa najpodlejszego, to jest: żądz światowych. Włożył czart w usta ich łajno swoje i stąd nie są im przyjemne słowa moje.

  Dlatego odłączę ich od moich Przyjaciół piłą moją: albowiem tak jak nie masz śmierci okrutniejszej i przykrzejszej niż przez tarcie piły, tak nie masz karania, którego by nie skosztowali i rozcięci będą na pół przez czarta, i ode mnie oddaleni. Tak ich nienawidzę, że i ci, którzy do nich przystaną, będą oddzieleni ode mnie. Dlatego posyłam Przyjaciół moich, aby odłączyli złych od dobrych, bo oni są prawdziwie nieprzyjaciółmi moimi.

  Posyłam ich tedy jako rycerzy na wojnę. Każdy bowiem, który trapi ciało swoje i powściąga swojego ducha od zakazanych rzeczy, jest moim Rycerzem. Tym dam w miejsce włóczni słowa moje, które z ust moich pochodzą. Dam w ręce ich miecz, to jest: wiarę moją. Na piersi im dam pancerz miłości, aby bez względu co im się przydarzy, nie kochali mnie mniej. A do boku dam im tarczę cierpliwości, aby skromnie wszystko znosili. Ja bowiem trzymam ich jak złoto w naczyniu, a teraz mają wyjść i chodzić drogą moją.

  Ja sam według ustanowionej sprawiedliwości mojej nie mogłem wejść do chwały Majestatu mego bez utrapienia w człowieczeństwie moim. A zatem jak inaczej oni mają wejść? Jeżeli Pan ich cierpiał, nie dziwne, że i oni cierpią. Jeżeli Pan znosił rozmaite bicia, to nie za dużo będzie, jeśli oni będą znosić słowa. Niechże się nie boją, bo ja ich nigdy nie opuszczę. Tak jak niepodobnym jest czartowi serca Bożego się dotknąć i je rozdzielić, tak też niepodobnym jest czartowi ich ode mnie odłączyć. A że oni są jak złoto najczystsze w oczach moich, to nawet jeśli doświadczam ich niewielkim ogniem, nie opuszczam ich, ale to im jest ku ich większej nagrodzie.” (Św. Brygida – Objawienia Księga Pierwsza – Księga Pierwsza, Rozdział 6).
  http://www.objawienia.com/swieci/sw-brygida/sw-brygida.php

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s