Międzynarodowy plan wdrażania geoinżynierii 2020+

Kraje które podpisały umowę paryską COP21 “nieświadomie” zgodziły się na stosowanie globalnej geoinżynierii. Jako kolejny krok obecnie rusza szeroki program organizowany przez Fundację Carnegie by wprowadzić globalne ramy zarządzania tą technologią jak również przekonać społeczeństwa i rządy co do słuszności idei modyfikowania pogody.

Cały plan działania na najbliższą dekadę opublikowano w dokumencie “Carnegie Climate Geoengineering Governance (C2G2) Initiative”. Generalnie plan zakłada by do 2020 roku i dalej wytworzyć na gruncie rządowym i w świadomości szerokiej opinii publicznej zgodę na stosowanie technologii geoinżynieryjnej. “Długofalowym celem Inicjatywy Geoinżynieryjnego Zarządzania Klimatem Carnegie (C2G2) jest zachęcanie do dialogu w sprawie oraz opracowanie ram zarządzania geoinżynierią klimatu.” czytamy we wstępie dokumentu. “Inicjatywa ta została przygotowana na podstawie obszernych konsultacji z urzędnikami wysokiego szczebla właściwych organizacji międzyrządowych i społeczeństwa obywatelskiego, z osobami pracującymi nad badaniami w środowisku akademickim, jak również na podstawie literatury istniejących badań.”

Na stronie pierwszej dokument porusza kwestię geoinżynierii w kontekście paryskiej umowy COP21, stwierdzając, że wdrożenie jej w życie będzie wymagało zastosowania technologi geoinżynieryjnej. “Dlaczego mówimy teraz o Geoinżynierii Klimatu? Ostatnio pojawiła się zwiększona dyskusja i rzeczywiste obawy dotyczące potencjalnego wdrożenia geoinżynierii klimatu. Niektórzy eksperci stwierdzili, że ambitne cele porozumienia paryskiego, a mianowicie, by utrzymać temperaturę znacznie poniżej 2 °C, i ewentualnie do 1,5 °C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej nie mogą być spełnione bez użycia niektórych kombinacji technik Geoinżynierii Klimatu.

Dalej dokument stwierdza, że misją inicjatywy Carnegie jest uświadomienie politykom na co się zgodzili podpisując tą umowę i uruchomienie stosownych działań na poziomie międzynarodowym by zacząć proces wdrażania geoinżynierii klimatu “Zmiana międzyrządowego podejścia wymaga czasu i wysiłków. Rozumowanie stojące za tą inicjatywą jest takie, że niektóre zmiany mogą mieć miejsce w wyniku tej inicjatywy już w latach 2017-2018, a następnie w okresie 2019-2020. Jednak niektóre rezultaty, takie jak te przedstawione w proponowanym planie prac wyszczególnione w Sekcji 0 poniżej mogą pojawić się dopiero po 4-5 latach. Za około cztery lata od początku tej inicjatywy (tj w 2020 roku) będzie konieczne, aby sprawdzić, jakie będą, jeśli w ogóle, konieczne dalsze działania oraz by przygotować w międzyczasie kolejny projekt.”

Program fundacji Carnegie łączy się ściśle z programem kontroli pogody w skali globalnej amerykańskiej armii zakładającym, iż do roku 2025 program ten będzie gotowy do pełnej implementacji, co oznacza zdolność do technologicznego kontrolowania pogody w każdym zakątku na świecie.

W dalszej części dokumentu proponowany plan prac zakłada:

“Podstawowe podejście inicjatywy przedstawiono w poniższym wykresie 1. Oczekiwanym rezultatem zrealizowanej w całości inicjatywy jest by w ciągu 4-5 lat od rozpoczęcia rządy zaczęły podejmować działania na szczeblu krajowym, a w szczególności na szczeblu międzyrządowym. Ocenimy inicjatywę za udaną, jeśli przed końcem tego okresu większość z następujących kwestii będzie zrealizowana lub będą w trakcie realizacji:

  • Publikacja kilku ocen podjętych przez organizacje międzyrządowe dotyczących różnych aspektów geoinżynierii klimatu i powiązanych kwestii administracyjnych;
  • Publikacja różnych zatwierdzonych międzyrządowych norm i standardów w odniesieniu do różnych aspektów geoinżynierii klimatu i powiązanych kwestii administracyjnych;
  • Organizacja szeregu międzyrządowych spotkań dotyczących różnych aspektów geoinżynierii klimatu i powiązanych kwestii administracyjnych, które przyczynią się do zwiększenia zrozumienia i zaabsorbowania aspektów dyskursów rządowych i stanowisk publicznych;
  • Pojawienie się różnych aspektów geoinżynierii klimatu i związanych z nimi kwestii zarządzania w agendach prac różnych organizacji międzyrządowych i procesów traktatowych;
  • Decyzje międzyrządowe prowadzenia dalszych badań nad różnymi aspektami geoinżynierii klimatu oraz nad kwestiami związanymi z zarządzaniem;
  • Przygotowania procesów międzyrządowych, które mogłyby doprowadzić do decyzji w sprawie ewentualnego wdrożenia geoinżynierii klimatu.
  • Katalizujący rozwój konkretnych przykładów ram zarządzania pomoże posunąć w sposób praktyczny ten program. Proponowane są dwa takie przykłady: (1) opracowanie wytycznych polityki publicznej dla dalszych badań nad geoinżynierą klimatu poprzez utworzenie komisji ekspertów ds zarządzania badaniami, oraz (2) inicjowanie procesu przygotowania międzyrządowego porozumienia nt podstawowych zasad rządzących na dużą skalę, intencjonalnymi ludzkimi interwencjami w naturę dla realizacji uzgodnionych celów zrównoważonego rozwoju (w tym geoinżynierii klimatu).
  • Wreszcie, najbardziej znaczącym sposobem wpływania na podejmowanie międzyrządowych decyzji byłyby rekomendacje wysokiego szczebla panelu lub komisji ds zarządzania geoinżynierią klimatu. Taki panel lub Komisja będzie również służyć jako dodatkowa siła napędowa dla wszystkich kierunków prac w ramach projektu.

Istnieje 9 strumieni pracy, które odbywają się w trakcie całej proponowanej inicjatywy, które łącznie spowodują katalizację działań rządowych i międzyrządowych tworząc sprzyjające i świadome środowisko.

Dziewięć strumieni: Poniższe dziewięć strumieni prac, jeśli w pełni wdrożone zapewnią najszybszy i największy wpływ w odniesieniu do założeń inicjatywy. Strumienie pracy 1, 2, 3, 8 i 9 stanowią podstawę prac (pogrubione poniżej). Strumienie 4, 5 i 6 zwiększą skuteczność i szybkość wpływu, ale będą potrzebowały dodatkowych funduszy.”

Dalej autorzy stwierdzają, iż wdrożenie inicjatywy będzie wymagało stworzenia naukowego, rządowego i społecznego poparcia. Wszystkie te obszary mają być dotowane tak aby wytworzyć wrażenie potrzeby walki ze zmianami klimatu oraz by wytworzyć presję na rządzących by zaangażowali się w proces rozpoczęty przez prywatną, globalistyczną fundację.

W rozdziale “Konwencje / traktaty / Inne podejścia prawne” czytamy

“3. Nieformalne relacje z przedstawicielami rządów.

Kluczowym elementem inicjatywy będzie budowa sieci urzędników rządowych w różnych departamentach różnych krajów (przedstawicieli geograficznych i politycznych). Odbywać się to będzie poprzez przygotowanie listy kluczowych krajów, a następnie systematyczną identyfikację odpowiednich urzędników na wysokich szczeblach politycznych i administracyjnych. Celem takich kontaktów będzie budowanie potencjału urzędników państwowych, aby lepiej zrozumieć problemy, tak by następnie w ich krajach dokonać odpowiednich czynności rządowych powiązanych z geoinżynierią klimatu. Ponadto, za pośrednictwem takich kontaktów, będziemy szukać politycznego i finansowego wsparcia od rządów dla różnych strumieni prac, a w szczególności dla organizacji wysokiego szczebla Panelu ds Zarządzania Geoinżynierią Klimatu (patrz 7 strumień prac). Aktywności obejmą systematyczne zaangażowanie poprzez regularne komunikaty, wizyty, spotkania (w stolicach lub na spotkaniach międzynarodowych). Położony będzie nacisk na budowę sieć obejmującej szereg krajów z północy, południa, wschodu i zachodu, ze szczególnym naciskiem na urzędników państwowych z krajów rozwijających się.

Dofinansowanie działalności organizacji międzyrządowych i organizacji pozarządowych NGO.

W strumieniu 1, 2 i 3 powyżej, pracownicy będą pracować z różnymi międzyrządowymi i pozarządowymi organizacjami w celu przyspieszenia działań w zakresie zarządzania geoinżynierią klimatu. Koszt inicjatywy obejmie czas pracy personelu, jak również koszta podróży na spotkania z tymi podmiotami. Aby pogłębić prace i intensywność zaangażowania tych międzyrządowych i pozarządowych organizacji, inicjatywa będzie w stanie dostarczyć małe kwoty dofinansowania dla wspólnych warsztatów i wspólnych badań, które mogłyby być podejmowane w kontekście pomocy i zaangażowania z różnymi organizacjami międzynarodowymi, pozarządowymi i przedstawicielami rządu w pracach strumieni 1, 2 i 3. Takie współfinansowanie będzie również wspierać inicjatywę łączenia różnych środowisk zaangażowanych w te kwestie, które mogłyby pomóc w budowaniu wzajemnego zrozumienia i zaufania.

Komisja ds. zarządzania badaniami (ponad 2 lata)

Większość obecnie podejmowanych badań w zakresie geoinżynierii klimatu jest zdefiniowanych bez wyraźnego wkładu publicznego przez jedynie środowisko naukowe. Ten strumień prac zacznie to zmieniać poprzez utworzenie grupy ekspertów lub komisji zarządzania badaniami, które zgromadzą ekspertów, w tym przedstawicieli kluczowych środowisk naukowych pracujących nad geoinżynierią klimatu na całym świecie. Będą oni tworzyć jeden lub większą liczbę międzyrządowych procesów politycznych mając na celu rozpoczęcie sygnalizowania społeczności naukowej kierunków do dalszych badań oraz konkretnych rezultatów badań, które mogą pomóc w przyszłych międzyrządowych decyzjach- w jakim stopniu (jeśli w ogóle) techniki geoinżynierii klimatu stałby się dodatkowym zestawem narzędzi do wykorzystania w zarządzaniu globalnym klimatem. Aktywności obejmowałyby utworzenie grupy ekspertów lub komisji; konkretnych dokumentów dla Komisji; a także organizowanie wspólnych warsztatów nt procesów międzyrządowych takich jak przygotowania do 6. sprawozdania IPCC.

Przygotowanie na międzyrządową umowę prawną.

Antropocen wyznacza nowy wiek, w którym zbiorowa działalność człowieka doprowadziła do zmiany systemu ziemskiego. To przewartościowanie relacji człowieka z naturą podważa adekwatności istniejącego międzynarodowego prawa ochrony środowiska i polityki, które powinny się odnieść do zsumowanych skutków zagrożeń środowiskowych, które wychodzą poza planetarne granice, a także zarządzania proponowanymi celowymi środkami i technologiami do rozwiązywania takich zniszczeń. Ta faza inicjatywy proponuje opracowanie ogólnych, wysokiego szczebla zasad zarządzania na dużą skalę planetarnymi interakcjami człowieka z naturą, niezależnie od zastosowanej technologii. Przewiduje się, że takie zasady mogą zapewnić impuls i treść dla powstania nowego wielostronnego porozumienia co do ludzkich interakcji z naturą. […] Ten strumień prac rozpocznie przygotowania do międzyrządowego porozumienia przez zlecenie opracowania odpowiednich dokumentów, organizowanie warsztatów i angażowanie się w działania informacyjne za pośrednictwem innych strumieni inicjatywy.

Wysokiego szczebla panel do spraw zarządzania geoinżynierią klimatu (ponad 3 lata).

Zasięg działań panelu musi być zainicjowany w trakcie tworzenia raportu poprzez różne regionalne rozmowy, a następnie kontynuowany, angażując się po wydaniu raportu w dobrze zaplanowaną działalność społeczną (przez kolejny rok po zakończeniu). Podczas gdy dla uruchomienia tego strumienia prac wsparcie fundacji będzie niezbędne to szanse na sukces będą znacznie wyższe, jeśli ewentualnie jeden lub więcej rządów wesprze działania finansowo i politycznie. Takiego wsparcia będziemy poszukiwali od początku, w tym w odniesieniu do wyboru przewodniczącego i członków panelu.”

Niektóre potencjalne partnerstwa są już znane, inne będą pojawiać się z czasem.” podsumowuje dokument fundacji Carnegie podając listę już zidentyfikowanych organizacji które będą uczestniczyły w procesie.

– The Forum for Climate Engineering Assessment (FCEA) zwołała Academic Working Group on International Governance of Climate Engineering (AWG)  (pol. akademicką grupę roboczą do międzynarodowego zarządzania geoinżynierią klimatu).

– The Solar Radiation Management Governance Initiative (SRMGI) to partnerstwo zostało zainicjowane przez Royal Society, World Academy of Sciences (TWAS) i Environmental Defence Fund (EDF) w celu doprowadzenia krajów rozwijających się do głosu w dyskusji na temat sposobu zarządzania badaniami promieniowania słonecznego.

– Uniwersytet Calgary (UC) prowadzi projekt Geoengineering Research Governance Project (GRGP) dla dalszego rozwoju „Kodu postępowania badań naukowych z udziałem geoinżynierii”. Z uniwersytetem współpracują Oxford University oraz Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS). Działania te mają na celu wykorzystanie synergii między obiema inicjatywami i będą zawierały organizowanie warsztatów z kilkoma kluczowymi organizacjami i programami międzyrządowymi (np. UNESCO, UNEP).

– „Zaangażowanie społeczeństwa w różnych częściach świata będzie miało zasadnicze znaczenie dla ogólnego powodzenia tej inicjatywy” podaje dokument. Projekt ten będzie współpracował z Fundacją Heinricha Bölla (HBF) w Berlinie, która we współpracy z kilkoma innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego przygotowuje projekt zaangażowania szerokiej opinii publicznej w kwestie geoinżynierii klimatu. […] Istnieją już plany ustanowienia partnerstwa z londyńską fundacją Children’s Investment Fund Foundation (CIFF).

Przez te organizacje fundacja będzie budowała świadomość społeczną wyssanej z palca problematyki globalnego ocieplenia i geoinżynieryjnych sposobów na walkę z nią. Ostatecznym celem jest stworzenie oficjalnego ponadnarodowego ciała w ramach ONZ, które będzie zarządzało światową pogodą na koszt obywateli, którzy będą codziennie spryskiwani z powietrza chemikaliami by walczyć z wyimaginowanym problemem stworzonym przez Klub Rzymski. Obecnie problem globalnych, półjawnych programów geoinżynierii jest wszechobecny, tworząc susze i anomalie pogodowe i aż strach pomyśleć jak będzie wyglądało niebo i globalny klimat kiedy program ten stanie się w pełni jawny, a szaleni politycy zaczną zarządzać naszą pogodą.

Źródło: http://www.prisonplanet.pl/trend_trak/miedzynarodowy_plan,p685803306

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s