Maryja Królową i Matką naszą (cz.II) – św. Alfons Liguori, Uwielbienia Maryi

WYKŁAD SALVE REGINA 

Salve Regina, Mater misericordias!

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia! 

§ II. Jak jeszcze większą być powinna ufność nasza w Maryi gdy jest Ona i Matką naszą.

Madonna_from_the_Cathedral_of_Saint_Wit_mw64Nie jest to prostym wypadkiem i nie bez powodu się dzieje, że słudzy Maryi zwą ją Matką a nawet rzekłbyś że nie umieją wzywać Jej pod innym mianem jak matki i matki. Bo też w istocie, Maryja jest matką naszą, nie według ciała lecz ducha: jest matką dusz naszych, Rodzicielką zbawienia naszego.

Grzech pozbawiając dusze nasze łaski Bożej, pozbawił je życia duchowego, i stąd w stan śmierci zapadły. Wtedy Pan Jezus, Zbawca nasz, z nieprzebranego miłosierdzia swojego i nieograniczonej miłości, umierając za nas na krzyżu, przywrócił nam utracone życie, jak to sam oświadczył mówiąc: Jam przyszedł aby żywot mieli, i obfity mieli. Powiada Pan nasz abyśmy obfitszym mieli żywot na duszy, gdyż według zdania teologów, odkupienie dokonane przez Chrystusa Pana, więcej przyniosło nam dobra jak wyrządził szkody grzech Adama. A tak jednając nas z Bogiem, Zbawiciel stał się według nowego przymierza ojcem dusz naszych, jak to przepowiedział Prorok Izajasz, nazywając Go: Ojcem przyszłego wieku, Książęciem pokoju. Otóż, jeśli Pan Jezus jest ojcem dusz naszych, tedy Maryja jest ich matką: gdyż obdarzając nas Jezusem, obdarzyła nas prawdziwym życiem; a ofiarywując na Kalwaryi życie boskiego Syna Swojego za nasze zbawienie, porodziła nas do życia łaski. Czytaj dalej„Maryja Królową i Matką naszą (cz.II) – św. Alfons Liguori, Uwielbienia Maryi”