Objawienie św. Jana w świetle nauki Ojców Koscioła z komentarzem własnym

„Przyszedłem ja w imię Ojca mego, a nie przyjmujecie mnie; przyjdzie inny w imię swoje własne i przyjmiecie go.” (Jan. 5, 43)

„Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy ku swemu zbawieniu, dlatego pośle im Bóg działanie błędu, które ich przywiedzie do uwierzenia kłamstwu, aby sądzeni byli wszyscy ci, co nie uwierzyli prawdzie, ale przystali na nieprawość.” (2 Tes. 2, 10-12)

Przypisy zostały opracowane na podstawie nauki Ojców Kościoła:

 • Pisma Świętego w przekładzie Jakuba Wujka, wydanie pod kierunkiem bp. Henryka Kossowskiego, Imprimatur +, 1893 r.
 • Pisma Świętego w przekładzie Jakuba Wujka, wydanie pod kierunkiem Ks. Dr. Antoniego Szlagowskiego, Imprimatur +, 1913 r.

Objaśnienia własne, opracowane przez twórców strony, do prywatnego użytku. 

***

Objawienie św. Jana

Rozdział XI

1. I dano mi trzcinę podobną lasce i rzeczono mi: Wstań, a zmierz Kościół Boży i ołtarz i modlących się w nim:

2. A sień, która jest przed Kościołem, wyrzuć precz, a nie mierz jej: albowiem dana jest poganom, a miasto święte deptać będą czterdzieści i dwa miesiące.

Przypisy.

1. Kościół, obraz Kościoła Chrystusowego, jego treść wewnętrzna: wiara, kult, prawa. Mierzy go św. Jan – symbol ten odpowiada symbolowi pieczętowania wybranych Bożych. Kazano apostołowi oddzielić najlepszych chrześcijan, którzy nie mają być wydani Antychrystowi.

2. Sień, tj. to, co należy do Kościoła, a nie jest Kościołem: budynki, dobra materialne.

Miasto święte, to Kościół w znaczeniu najobszerniejszym, obejmującym nie tylko dobra jego, ale i jego wyznawców.

Objaśnienie.

Przy końcu czasów oddzieleni zostaną prawdziwi wyznawcy Chrystusa, tj. ci, którzy zachowują wiarę, kult i prawa Kościoła (co symbolizuje Kościół Boży), od tych, którzy ulegną zwodzeniu Antychrysta (ukazani w postaci Sieni). Budynki Kościoła, jego dobra materialne oraz miasto Rzym zostaną oddane w ręce Antychrysta i jego sługom — poganom.

*

 Rozdział XI

3. I dam dwóm świadkom moim, i prorokować będą tysiąc dwieście i sześćdziesiąt dni, obleczeni w wory.

4. Ci są dwie oliwy i dwa świeczniki stojące przed oblicznością Pana ziemi.

Przypisy.

3. Dwóm świadkom, którzy prorokują, gdy miasto święte jest deptane — są to pasterze Kościoła, nieprzestawający wyznawać i głosić prawdy. Bossuet widzi w nich pasterzy i wiernych, duchownych i świeckich. Inne znaczenie: Prawdopodobnie Eliasz i Henoch.

Obleczeni w wory, aby do pokuty ludzi przyprowadzili.

4. Dwa świeczniki — Ci dwaj Chrystusa całemu światu ukażą.

Objaśnienie.

Bóg powoła swoich wybranych, aby dawali świadectwo prawdzie Chrystusowej.

 *

Rozdział XII

1. I ukazał się znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod jej nogami, a na głowie jej korona z gwiazd dwunastu:

2. A mając w żywocie wołała pracując się i męczyła się aby urodziła.

Przypisy.

1. Niewiasta, Kościół Chrystusowy.

Słońce, tj. Chrystus, który jest słońcem sprawiedliwościowi.

Korona z dwunastu gwiazd, symbolizuje dwunastu Apostołów.

2. W żywocie. Kościół wśród tylu prześladowań miał porodzić lud nowy, lud chrześcijański, z wielkim wysiłkiem wobec napaści ze strony piekła.

Objaśnienie:

Niewiasta symbolizuje Kościoł Nauczający, tj. hierarchię, duchowieństwo.

 *

Rozdział XII

3. I ukazał się drugi znak na niebie: a oto smok wielki rydzy, mający siedem głów, i rogów dziesięć: a na głowach jego siedem koron:

4. A ogon jego ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich, i zrzucił je na ziemię: A smok stanął przed niewiastą która miała porodzić: aby gdyby porodziła pożarł syna jej.

5. I porodziła syna mężczyznę, który miał rządzić wszystkie Pogany laską żelazną; i porwany jest syn jej do Boga i do stolicy jego:

6. A niewiasta uciekła na pustynię gdzie miała miejsce zgotowane od Boga, aby ją tam żywiono tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Przypisy.

3.  Smok, wyobraża szatana.

4. Gwiazd. Roztropność Kościoła nie przeszkodzi szatanowi zaciągnąć do przepaści pewnej liczby Chrześcijan, a nawet pasterzy.

Zrzucił na ziemię. Pozbawił godności imienia chrześcijańskiego.

5. Syna. Święty Pański.

Porwany, poza granice potęgi, którą rozporządzał smok. — lub: Święci przez śmierć lub męczeństwo.

6. Pustynię, tj. miejsce bezpieczne.

Żywiono, tj. zabezpieczono.

 *

Objaśnienie:

Szatan walczy z Kościołem Chrystusowym. Gwiazdy pociągnięte przez smoka to, jak mówi N.M.P w La Salette, ‚przywódcy ludu bożego’, część hierarchii Kościoła, która ‚zaniedbała modlitwy i pokuty, i demon zaciemnił ich rozum’. Pociągnięte z nieba na ziemię, oznacza, iż miast służyć Królestwu Chrystusowemu pasterze Kościoła w zamian za dobra ziemskie i zaszczyty zaczęli służyć szatanowi. Tym samym pasterze ci, przestali być chrześcijanami, utracili jurysdykcję, władzę i urzędy Kościelne. A smok stanął przed niewiastą, aby gdyby porodziła pożarł syna jej — Tą osobą może być nie kto inny jak Papież. „Smok czyhający na syna” to obraz sztańskiego spisku przeciw Kościołowi i Papiestwu. Papiestwo zostało zaatakowane przez wszystkie moce piekła. W rezultacie Kościół doświadczył wielkich prób i nieszczęść, starając się zapewnić następcę na tronie św. Piotra. Smok jest widziany na niebie, które jest tutaj symbolem Kościoła, królestwa niebieskiego na ziemi. Oznacza to, że pierwsze niepokoje tych dni zostały zapoczątkowane w obrębie Kościoła przez odstępczych biskupów i kapłanów — gwiazdy zrzucone na ziemię ogonem smoka. Zwiedzenie Antychrysta nie jest możliwe, gdy trwa potęga papiestwa, lecz teraz „ten, który powstrzymuje, został usunięty”, porwany jest do Boga i do stolicy jego.

„Już bowiem tajemnica nieprawości działa; tylko ten, co teraz powstrzymuje, niech powstrzymuje, aż będzie usunięty. A wtedy objawi się ów nikczemnik…” (II Tes. 2, 7-8)

Papież został usunięty z Rzymu a szatan zajął stolicę Piotrową. Kościół łaciński został rozdarty i nastąpiło zupełne odpadnięcie od wiary Objawionej.

 *

Rozdział XII

13. A gdy widział smok iż był zrzucon na ziemię, prześladował niewiastę która porodziła mężczyznę:

14. I dano niewieście dwie skrzydle orła wielkiego, aby leciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas, i czasy, i przez połowicę czasu od obliczności wężowej.

15. I wypuścił wąż z gęby swojej za niewiastą, wodę jako rzekę: aby uczynił żeby ją rzeka porwała.

16. I ratowała ziemia niewiastę, i otworzyła ziemia usta swe, i połknęła rzekę którą wypuścił smok z gęby swojej.

17. I rozgniewał się smok na niewiastę, i szedł aby walczył z drugimi z nasienia jej, którzy zachowują przykazania Boże, i mają świadectwo Jezusa Chrystusa.

18. I stanął na piasku morskim.

 *

Objaśnienie:

Niewiasta, Kościół Nauczający, prawdziwa hierarchia Kościoła została ukryta na pustyni, tj. w katakumbach. Jak pisał Kard. Manning, „Kościół będzie wówczas rozproszony, wygnany na odludzie i będzie przez jakiś czas, jak to było na początku, niewidzialny, ukryty w katakumbach, w jaskiniach, w górach, schowany w ukryciu; na pewien czas będzie zmieciony, jak już był, z oblicza ziemi. Takie jest powszechne świadectwo Ojców pierwszych wieków.”

Szatan widząc, iż nie może więcej zaszkodzić Niewieście, tj. Kościołowi Nauczającemu całą swoją złość skierował wobec Kościoła Słuchającego, tj. wobec wiernych świeckich.

 *

Rozdział XIII

1. I widziałem bestyę wychodzącą z morza, mającą siedem głów, i rogów dziesięć, a na rogach jej dziesięć koron, a na głowach jej imiona bluźnierstwa.

2. A bestya którąm widział, podobna była rysiowi, a nogi jej jako niedźwiedzie, a gęba jej jako gęba lwowa. I dał jej smok moc swoją i władzę wielką.

Przypisy.

1. Bestyę, skóra lamparcia (rysia), nogi niedźwiedzie, paszcza lwa oznaczają, że pogański Rzym połączył w sobie: przebiegłość, okrucieństwo i siłę trzech poprzednich monarchii: greckiej, perskiej, babilońskiej, po których nastąpił. Bestya ta staje się narzędziem smoka, szatana.

 *

Rozdział XVII

3. I widziałem niewiastę siedzącą na czerwonej bestyi, pełnej imion bluźnierstwa, mającej siedem głów, i rogów dziesięć.

4. A niewiasta przyobleczona była w purpurę i w karmazyn, i uzłocona złotem, i drogim kamieniem, i perłami, mając kubek złoty w ręce swej pełny brzydliwości i plugastwa wszeteczeństwa swojego.

5. A na czele swoim imię napisane: Tajemnica: Babilonia wielka, matka wszeteczeństw i brzydliwości ziemi.

7. I rzekł mi anioł: Czemu się dziwujesz? Ja tobie powiem tajemnicę niewiasty, i bestyi która ją nosi, która ma siedem głów i rogów dziesięć.

8. Bestya którąś widział była, a nie jest, a ma wstąpić z przepaści, a pójdzie na zginienie: i zadziwują się mieszkańcy na ziemi (których imiona nie są napisane w księgach żywota od założenia świata) widząc bestyę która była, a nie jest.

9. A tu jest rozum, który ma mądrość: siedem głów: są siedem gór na których niewiasta siedzi, i królów siedem jest.

10. Pięć ich upadło, jeden jest, a drugi jeszcze nie przyszedł a gdy przyjdzie, na mały czas ma trwać.

11. A bestya która była a nie jest: a ta jest ósma, a jest z siedmiu, a idzie na stracenie.

12. A dziesięć rogów któreś widział: jest dziesięć królów, którzy królestwa jeszcze nie wzięli, ale wezmą moc jako królowie na jedną godzinę za bestyą.

13. Ci jedną myśl mają i moc: i władzę swoją bestyi podadzą.

 Przypisy.

5. Babilonia, Rzym pogański nazywa się Babilonem dla swej pychy, tyraństwa, bezbożności.

9. Siedem gór, siedem głów, Rzym zbudowany na siedmiu wzgórzach.

11. Ósma, sama jest ósmym królem i jest z liczby siedmiu. Nie jest rzeczą pewną, że siedmiu królów powinno rządzić jednocześnie. Wyobrażać oni mogą monarchie następujące jedne po drugich.

12. Dziesięć rogów, dziesięciu królów Antychrysta. Wodzowie narodów.

Objaśnienie.

Rogi bestii Antychrysta są ozdobione koronami symbolizującymi władzę panującą. Głowy naznaczone są nazwami bluźnierstwa. Dlatego też symbolizują herezje i błędy, które zostały wytoczone aby zwieźć Kościół Słuchający.

Siedem głów bluźnierczych jest to siedmiu następujących po sobie antypapieży. Jeden z nich, ten który został zraniony raną śmiertelną a ożył, powróci z otchłani jako ósmy — zarówno on sam we własnej osobie jak i wszyscy razem są fałszywym prorokiem Antychrysta. Gdy powróci — sam siebie ogłosi Chrystusem — sam sobie będzie swoim prorokiem! Będzie fałszywym Prorokiem i Antychrystem w jednej osobie — „przyjdzie inny w imię swoje własne i przyjmiecie go”. W tym czasie, gdy powróci jako ósmy, obejmie władzę nad całym swiatem, a wraz z nim dziesięciu władców żydowskich.

*

Rozdział XIII

11. I widziałem drugą bestię występującą z ziemi: a miała dwa rogi, podobne Barankowym, i mówiła jak smok.

Objaśnienie:

Bestia występująca z ziemi, jest to ósma głowa, jedna z siedmiu głów Bestii — jest to fałszywy Prorok — jeden z siedmiu antypapieży, który „był, a nie jest, a ma wstąpić z przepaści” (Apokalipsa XVII, 8).  Powrót tego antypapieża będzie spektakularny i nieoczekiwany („i zadziwują się mieszkańcy na ziemi”). Przepowiadać on będzie o sobie samym, że on jest Chrystusem. Antychryst ten zgromadzi Żydów, którzy będą jego zwolennikami i ogłoszą go swoim Królem Żydowskim.

 *

Rozdział XIII

3. A widziałem jedną z głów jej jakoby na śmierć zabitą: a rana śmierci jej uleczona jest. Dziwowała się wszystka ziemia za bestyę.

4. I kłaniali się smokowi który dał władzę bestyi: i kłaniali się bestyi, mówiąc: Któż podobny bestyi? a kto z nią walczyć będzie mógł?

Objaśnienie.

Jeden z antypapieży zostanie raniony śmiertelnie ale przeżyje.

 *

Rozdział XIII

5. I dane jej są usta mówiące wielkie rzeczy, i bluźnierstwa: i dano jej moc czynić czterdzieści i dwa miesiąca.

6. I otworzyła usta swoje na bluźnierstwa przeciwko Bogu, aby bluźniła imię jego, i przybytek jego, i te którzy mieszkają na niebie.

Objaśnienie:

Antypapież zwiedzie Kościół Słuchający wprowadzając kult fałszywego Chrystusa. Ten kult będzie w istocie bluźnierstwem przeciwko Bogu w Trójcy Jedynemu. 

 *

Rozdział XIII

7. I dano jej walkę czynić ze Świętymi, i zwyciężać je. I dano jej władzę nad wszelkim  pokoleniem, i ludem, i językiem, i narodem.

8. I kłaniali się jej wszyscy, którzy mieszkają na ziemi, których imiona nie są napisane w księgach żywota Baranka, który zabity jest od założenia świata.

9. Jeśli kto ma ucho, niech słucha.

10. Kto w pojmanie wiedzie, w pojmanie pójdzie. Kto mieczem zabije, ma być mieczem zabity. Tu jest cierpliwość i wiara świętych.

 ***

Kardynał Manning, 1861 r.

Codzienne wydarzenia coraz dalej i dalej wiodą ludzi po ścieżce, na którą wkroczyli. Z każdym dniem ludzie są coraz bardziej podzieleni. To czasy odsiewu. Nasz Boski Pan stoi w Kościele: „A jego wiejadło w ręce jego i wyczyści boisko swoje i zgromadzi pszenicę swą do gumna, plewy zaś spali ogniem nieugaszonym”. To czas próby, gdy „niektórzy uczeni upadną” i tylko ci się uratują, którzy do końca będą niezłomni. Dwaj wielcy przeciwnicy gromadzą swe siły przed ostatecznym starciem – może to nie nastąpić w naszych czasach, może to nie nastąpić w czasach, które po nas przyjdą, lecz jedna rzecz jest pewna, że jesteśmy teraz tak samo poddani próbie jak będą jej poddani ci, którzy będą żyć w czasach gdy dojdzie do tego konfliktu. Jako że tak samo jak pewne jest, iż Syn Boży króluje na wysokościach i będzie panować „aż położy wszystkich Swych wrogów pod Swymi stopami”, tak samo pewne jest, że każdy, kto podniesie piętę albo skieruje broń przeciw Jego wierze, Jego Kościołowi albo Jego Zastępcy na ziemi podzieli karę przeznaczoną Antychrystowi, któremu służy.

Malvenda

„Lecz w czasach ostatecznych sam Rzym powróci do starożytnego bałwochwalstwa, potęgi i imperialnej wielkości. Wyrzuci swojego Papieża, zupełnie odstąpi od wiary chrześcijańskiej, będzie straszliwie prześladować Kościół, przelewać krew męczenników w sposób bardziej nieludzki niż kiedykolwiek i odzyska swój uprzedni stan wielkiego bogactwa, większy nawet niż istniał za jego pierwszych władców”.

Erbermann

„Wraz z Bellarminem wszyscy wyznajemy, że na krótko przed końcem świata lud rzymski powróci do pogaństwa i wypędzi rzymskiego Papieża”.

Korneliusz a Lapide

„Miasto Rzym powróci do swej minionej sławy jak również do swego bałwochwalstwa i innych grzechów i stanie się takim jakim było w czasach św. Jana za panowania Nerona, Domicjana, Decjusza, etc. Z miasta chrześcijańskiego znów stanie się pogańskie. Wypędzi chrześcijańskiego Papieża i wiernych mu oddanych. Będzie prześladować i zabijać ich (…)”

*

Ważne linki:

Reklamy

9 uwag do wpisu “Objawienie św. Jana w świetle nauki Ojców Koscioła z komentarzem własnym

 1. Bardzo ciekawy artykuł ale jedno mi nie pasuje. Opisuje pan, że Osmy król czyli antychryst i fałszywy prorok to jedna i ta sama osoba czyli papież.
  Ciężko się z tym zgodzić albowiem apokalipsa mówi o dwóch oddzielnych bestiach jako ósmy król czyli antychryst i jako bestia o dwóch rogach która poprzedzi antychrysta czyli fałszywy prorok.
  Widać to wyrażniej jeszcze gdy dalej Jan opisuje w rozdziale
  ” 20 I pochwycono Bestię,
  a z nią Fałszywego Proroka,
  co czynił wobec niej znaki,
  którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii
  i oddawali pokłon jej obrazowi.
  Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora,
  gorejącego siarką10.
  A więc widać , że do zupełnie dwie osobne postacie

 2. Szanuje Pana zdanie ale nie bardzo mi to pasuje jak również to że nierządnicą Pan nazywa Watykan.
  Proszę zwrócic uwagę na takie fakty !
  1. Anioł do Jana mówi , że nierządnica to wielkie miasto
  2. że dwóch proroków będzie prorokowało i zostanie zabita na placu wielkiego miasta
  3. że wielkie miasto zwie się sodoma i Egiptem tam gdzie ukrzyzowali Chrystusa
  4. że w nierządnicy czyli wielkim mieście znaleziono krew proroków i świętych
  5. że jest matką nierządnic i obrzydliwości ziem
  6. leży na 7 wzgórzach
  jedynym miastem które pasuje do wszystkich tych opisów to Jerozolima.

  Prosze to powiązać z tym co mówił Jezus oraz z proroctwaimi chociażby Zahariasza i Daniela, gdzie jasno wynika że antychryst zerwie przymierze pokojowe i otoczy Jerozolimę z wojskami i wkroczy i wybije 2/3 żydów , którzy przeciwsawią się antychrystowi albowiem zobaczą znak syna Człowieczego na niebie i zobaczą tego , którego przbodli i się nawrócą. o tym również pisali doktorowie kościoła. Zahariasz pisze , że Jerozolima będzie spalona i że tylko garstka zydów wytrwa w wierze. Ponadto i jan piszę : ” wyjdżcie z niej mój ludu abyscie nie mieli udziału w jej grzechach albowiem jej grzechy narosły aż do nieba „. Dlatego jezus ostrzegał , że kiedy zobaczycie Jerozolime otoczona przez wojska uciekajcie w góry albowiem wtedy będzie wielki ucisk albowiem to bedzie kara na to wielkie miasto , które ma władzę nad królami ziemi i jest pierwsza matka nierządnic bo ona jako pierwsza dopusciła sie zdrady wobec swojego małzonka jakim był Jahwe.

  Najwyrażniej fałszywym prorokiem bedzie antypapież , który pod pozorem Chrystusa doprowadzi do całkowitej apostazji kościoła i przeniesie stolice Piotrową do jerozolimy i wskaże jako mesjasza bestię czyli antychrysta, Wten czas obydwoje zaprowadzą nowy porządek świata i nowy powszechny kościół a potem zniosą nieustanną ofiarę czyli eucharystie.

  I po to własnie był potrzeby sobór watykański II , novus Ordos i cała ta fałszywa ekumenia i infiltracja koscioła przez masonów.

 3. Szanowny Panie. Cieszę się, że możemy wymienić się opiniami. Nie ma jednak o co się spierać, bowiem nie ma jednoznacznej interpretacji Apokalipsy. Ojcowie i Doktorzy Kościoła często mieli na ten sam temat rozbieżne opinie. I tak, np. jedni w dwóch świadkach z XI rozdziału widzieli Henocha i Eliasza, którzy powrócą na ziemię z nieba, a inni uważali, iż symbolizują owi świadkowie stan kapłański oraz nauczycielski Kościoła.

  Co do miasta, które wg Pana jest Jerozolimą to sam miałem podobne zdanie, do czasu, aż zamówiłem katolickie wydania Pisma Świętego (Jakuba Wujka) z przypisami opracowanymi wg nauki Ojców i Doktorów Kościoła.

  Anioł w XVII rozdziale mówi do Jana, że nierządnica to wielkie miasto, które nazywa się Babilonia, które leży na 7 wzgórzach, itd. W rozdziale XI jest mowa o wielkim mieście, gdzie dwóch świadków zostanie zabitych…

  W moim wydaniu Pisma Świętego (w przekładzie Wujka, 1913 rok, Imprimatur +), w każdym przypisie do przytoczonych przez Pana fragmentów jest mowa o Rzymie.

  XVII, 5 – Babilonia, Rzym pogański nazywa się Babilonem dla swej pychy, tyraństwa, bezbożności.
  XVII, 9 – Gór, tj. pagórków na których rozłożyła się niewiasta. Rzym.
  XI, 8 – Miasta wielkiego, które Jan określa mianem Sodomy i Egiptu, gdzie, jak mówi, Chrystus został ukrzyżowany. W przeciwstawieniu do miasta Św. Kościoła, jest to Rzym pogański, miasto i państwo, które prześladowało Jezusa w Jego Mistycznym Ciele, tj. w wiernych Chrystusowych.

  Proszę zwrócić uwagę, że wraz ze Śmiercią i Zmartwychwstaniem Jezusa biologiczni Żydzi przestali być Żydami, a stali się Synagogą Szatana. Nowym Izraelem, prawdziwymi Żydami, są zaś chrześcijanie. Dlatego wszystkie proroctwa, mówiące o Żydach w czasach ostatecznych nie dotyczą „tych, którzy nazywają się Żydami, a nimi nie są, ale kłamią”, ale dotyczą Kościoła Katolickiego. Więcej na ten temat można przeczytać w bardzo dobrym tekście: https://katolikintegralny.wordpress.com/2014/06/16/kto-jest-zydem/

  I najważniejsza kwestia. Objawienie można różnie interpretować, natomiast nauka Kościoła katolickiego jest jednoznaczna. I właśnie opierając się na tejże nieomylnej nauce i doktrynie Kościoła z całą pewnością możemy rozeznać, iż od Jana XXIII każdy zasiadający oficjalnie w Rzymie „papież” nie jest papieżem Kościoła katolickiego. Również ten kościół, którego ci „papieże” są głowami, nie jest Kościołem katolickim. https://katolikintegralny.wordpress.com/2014/11/28/poznajcie-prawde-a-prawda-was-wyzwoli/

 4. hmmm. Oczywiście sprawdzę inne przekłady.
  Mam w takim razie jeszcze jedno zapytanie. Skoro od jana XXIII nie ma prawowitego papieża i prawdziwego koscioła katolickiego to :

  1. Co z wszystkimi biskupami i osobami duchownymi , którzy sa mianowani z mandatu papieskiego ?
  2. Czy Eucharystia nawet łacińska ma jakiekolwiek znaczenie skoro jest odprawiana przez biskupa z mandatu antypapieża ?
  3. Czy Pański chrzest jest ważny i wszystkie inne sakramenty ?
  4. Skoro Lefebryci zostali suspensowani przez antypapieża to czy ta suspensa i jakiekolwiek ograniczenia są wogóle ważne.
  5. Co ze słowami Jezusa , ż3 ” jestem z wami az do skończenia świata” i ” bramy piekielne nie przemogą”
  6 Jezus tak jakby zapewnił , że stolica piotrowa zawsze będzie miała następce bo bez następvy nie ma kościoła a to nie mozliwe ?
  Dziękuje za odpowiedż

 5. Odnosnie jeszcze Izraela to chyba nie wszystkie proroctwa odnosnie zydów trzeba kierowac do kościoła. Apostoł Paweł wyrażnie o tym pisał pytając ” Czy Bóg zatem całkowicie opuścił żydów? żadną miarą albowiem powołania i wybrania Boskie są nie odwołalne i gdy pełnia pogan wejdze do kościoła to i oni otrzymaja ducha łaski i się nawrócą. i dalej Paweł opisuje , że oczywiście nie wszyscy , tylko że tak jak dawniej Bóg ocalił 7000 mężczyzn tak i w dniach ostatnich po wielkim ucisku zostanie tylko reszta prawdziwie nawróconych zydów.
  Wydaję mi się , że proroctwa np. z Zahariasza trzeba odnosić do żydów albowiem jest napisane , ze zobaczą tego , którego przebodli i będą płakać i lamentowac jak się płaczę nad jednorodzonym i że dostana nowe serce i zostana wliczeni do nowej jerozolimy czyli do kościoła ” i tak cały izrael będzie zbawiony ” Przecież to nie chrześcijanie przebodli Jezusa tylko właśnie żydzi i tu o nich jest własnie mowa.

  Oczywisci proszę nie odbierać tego jako jakaś sprzeczka ale chęć raczej pogłębienie swojej wiedzy

 6. Postaram się odpowiedzieć do końca dnia na Pana pytania. Na stronie jest sporo tekstów, w których podniesione przez Pana kwestie, zostały opracowane. Nie chce jednak zasypywać Pana linkami, których pewnie, z powodu długości materiałów, Pan nie przeczyta.

  Co do Żydów i Izraela to oczywiście ma Pan rację. Błędnie się wcześniej wyraziłem. Pisząc o proroctwach dotyczących Żydów, które odnoszą się do Kościoła nie miałem na myśli wszystkich proroctw, ale głównie te, na które powołują się Syjoniści okupując Palestynę: proroctwa o rozproszeniu oraz zdjednoczeniu Izraela w czasach ostatecznych — te proroctwa z całą pewnością dotyczą Kościoła katolickiego w dniach ostatecznych.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s