Rycerz Maryi

Rycerz Maryi

Ks. prałat Robert Mader, Ona zetrze głową twoją: Rozważania maryjne. 1935 r.

Czasy nasze nazywamy już apokaliptycznymi, końcem świata, czasami strasznej walki duchów i potężnych rozstrzygnięć. W Księdze Objawienia św. Jana przedstawione są te olbrzymie zapasy między niebem i piekłem jako walka dwóch wielkich zjawisk. „I ukazał się znak wielki na niebie; Niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z gwiazd dwunastu…. I ukazał się inny znak na niebie, to jest smok wielki, ryży, mający siedem głów i rogów dziesięć, a na głowach jego siedem koron… A smok stanął przed niewiastą, która miała porodzić, aby, gdy porodzi, pożreć jej syna. I porodziła syna, mężczyznę, który ma rządzić wszystkie narody laską żelazną: i porwany został syn jej do Boga i do Tronu Jego… I rozgniewał się smok na niewiastę i poszedł walczyć z resztą jej potomstwa, z tymi, co zachowują przykazania Boże i mają świadectwo Jezusa Chrystusa” (Apok 12). Czytaj dalej„Rycerz Maryi”

Reklamy

Katolików Integralnych oddanie się w Świętą Niewolę Maryi

Zachęcamy wszystkich prawdziwych chrześcijan do praktyki doskonałego nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny oraz dokonania aktu ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi.

Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort, Tajemnica Maryi. „Ponieważ Maryja ukształtowała Głowę wybranych, którą jest Jezus Chrystus, do niej należy również ukształtować członki tej Głowy, którymi są prawdziwi chrześcijanie. Bowiem matka nie kształtuje głowy bez członków ani członków bez głowy. Zatem kto chce być członkiem Jezusa Chrystusa, pełnego łaski i prawdy, winien być ukształtowany w Maryi poprzez łaskę Jezusa Chrystusa, która mieszka w Niej w pełni, aby jej mogła udzielać w pełni prawdziwym członkom Jezusa Chrystusa, swoim prawdziwym dzieciom„.

Pierwszą praktyką, którą w doskonałym nabożeństwie do Maryi zaleca św. Ludwik jest akt ofiarowania się w świętą Niewolę Maryi, a przez Nią – Jezusowi, dokonany w uroczyste święto.

Zalecamy dokonanie takiego aktu 24 maja 2018 roku, w święto Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych.

W 1815 r. papież Pius VII ustanowił liturgiczne święto Maryi Wspomożycielki wiernych na dzień 24 maja.

Był to wyraz szczególnej wdzięczności za wyzwolenie z niewoli napoleońskiej, gdy po blisko 5-letniej nieobecności na Stolicy Piotrowej, 24 maja 1814 r. Ojciec święty uroczyście powrócił do Rzymu. W dekrecie wprowadzającym święto papież stwierdza, że „doświadczył «przepotężnej pomocy Błogosławionej Dziewicy Maryi» w swoich utrapieniach, cierpieniach i smutkach; że właśnie Jej wstawiennictwu przypisuje «szczęśliwy (…) powrót do świętego Miasta, z którego został niegodnie usunięty»; i dlatego postanowił ten tytuł Auxilium Christianorum (…) uczcić nowym świętem i własnym officium, «aby dać wieczne świadectwo duchowej wdzięczności wobec Najchwalebniejszej Dziewicy, która niespodziewanie jemu i całemu ludowi chrześcijańskiemu przyszła z pomocą», pozwalając mu na ponowne objęcie Stolicy Piotrowej”.

Czytaj dalej„Katolików Integralnych oddanie się w Świętą Niewolę Maryi”

Czy Matka Boża przyjdzie niebawem na ziemię?

Czy Matka Boża przyjdzie niebawem na ziemię?

Z pism św. Alfonsa, św. Ludwika oraz wielu innych katolickich autorów dowiadujemy się, iż zanim Syn Boży przyjdzie powtórnie na ziemię sądzić żywych i umarłych, w pierwszej kolejności światu zostanie udzielone miłosierdzie – poprzez Maryję, która jest Sercem Jezusa, Matką Miłosierdzia, Mistycznym Miastem Bożym.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Płomienna Modlitwa (Memento)

„Wyłączne królowanie Boga Ojca trwało aż do potopu i zostało zakończone potopem wód. Królestwo Jezusa Chrystusa zakończyło się potopem krwi. Twoje panowanie Duchu Ojca i Syna, obecnie trwa i zostanie zakończone zalewem ognia miłości i sprawiedliwości.

Kiedyż nastanie ten potop ognia czystej miłości, który rozpalisz po całym kręgu ziemi w sposób łagodny a tak porywający, że wszystkie narody: poganie, innowiercy i Żydzi zostaną zapaleni i nawrócą się? Nikt się nie schroni pod jego żarem (Ps 19,7). Niech ten Boski ogień, który Chrystus Pan przyniósł na ziemię, zostanie zapalony zanim rozgorzeje ogień Twego gniewu zamieniający całą ziemię w popiół”

Czytaj dalej„Czy Matka Boża przyjdzie niebawem na ziemię?”

Duch Święty a pośrednictwo Matki Bożej według Maksymiliana Kolbe

Poniższy referat jest referatem modernistycznego teologa, ze względu jednak na mnogość cytatów od św. Maksymiliana Kolbe postanowiłem go opublikować.

Tajemnica Niepokalanego Poczęcia

Niepokalane Poczęcie Stworzone – Maryja

Chcąc mówić o wzajemnej relacji między Duchem Świętym a Maryją według ojca Kolbego, trzeba prześledzić jego oryginalny tok myślenia, który stanowi swoistą całościową koncepcję teologiczną.

Punktem wyjścia naszego autora jest analiza imienia „Niepokalane Poczęcie”, które to określenie przysługuje Maryi (1). Analizując opisy objawień Najświętszej Maryi Panny w Lourdes nasz autor zauważa, że jak niegdyś Bóg objawiając się Mojżeszowi powiedział: „Jam jest, którym jest” (Wj 3,14) objawiając w ten sposób swoją istotę, tak w Lourdes Maryja przedstawiając się „Jam jest Niepokalane Poczęcie” również dała do zrozumienia, że nazwa ta określa Jej istotę (2). Skoro Maryja tak się sama nazwała, nazwa ta musi jej być szczególnie bliska i droga (3). Co więcej, nazwa ta zdaniem św. Maksymiliana, zawiera w sobie pewną tajemnicę (4). Przeniknięcie tajemnicy tego imienia stanowi klucz do określenia i odczytania roli Maryi w zbawczym dziele Bożym. Czytaj dalej„Duch Święty a pośrednictwo Matki Bożej według Maksymiliana Kolbe”

Sens istnienia świata wg objawień Marii z Agredy (Mistyczne Miasto Boże)

MISTYCZNE  MIASTO  BOŻE, czyli  Żywot Matki Bolesnej
według doznanych objawień napisała Maria z Agredy
(ok.  1650 r.)

Wydało MICHALINEUM –  Warszawa-Struga

Poniżej przytaczam cztery pierwsze rozdziały mające największe znaczenie dla zrozumienia sensu istnienia świata. Chcącego poznać całość dzieła, gorąco zachęcam do kupienia całej książki.

ROZDZIAŁ   I

Powody, dla których Pan Bóg objawił mi życie Królowej niebios, Najświętszej Maryi Panny.

Chwalę Cię i sławię za to, najwyższy Królu, że w swym miłosierdziu i majestacie zataiłeś te wszystkie wielkie tajemnice przed mędrcami i uczonymi, a objawiłeś je mnie, swej najniższej służebnicy i najmniej pożytecznemu członkowi Twego Kościoła. Albowiem im pośledniejsze i słabsze jest narzędzie, któregoś użył do spełnienia tego dzieła, tym jaśniej pozwala to poznać i podziwiać Ciebie jako wszechmogącego Stwórcę. Widziałam tajemniczy wielki znak na niebie. Widziałam niewiastę, monarchinię, cudownie piękną królową ukoronowaną gwiazdami, przyobleczoną w słońce i z księżycem pod stopami. Aniołowie, których mi Pan przeznaczył do pomocy przy tym dziele, rzekli do mnie: „Oto jest ta szczęśliwa Niewiasta, którą widział św. Jan w swym objawieniu. W Niej ustanowione, złożone i zapieczętowane zostały cudowne tajemnice Zbawienia. Wszechmogący tak obficie napełnił tę istotę swymi łaskami, że my — duchy anielskie — podziwiamy to. Dlatego zważaj dobrze i przypatrz się uważnie Jej wzniosłym przywilejom; opisz je, bo to jest cel, dla którego tajemnica ta została ci objawiona”. Czytaj dalej„Sens istnienia świata wg objawień Marii z Agredy (Mistyczne Miasto Boże)”

Fałszywy „Sekret z La Salette” i prawdziwe Orędzie Matki Boskiej

Wszystko wskazuje na to, iż tzw. „Sekret z La Salette” jest fałszywy.

Objawienia miały miejsce w 1846 roku. La Salette należy do diecezji Grenoble. Dlatego też objawienie z La Salette zostało poddane badaniu przez ówczesnego biskupa Grenoble Philiberta de Bruillard. Gdy usłyszał o cudownym wydarzeniu w La Salette – po raz pierwszy dnia 5 października 1846 roku, a więc 14 dni po Objawieniu, od proboszcza Melin z Corps – powołał dwie komisje, składające się z kanoników katedralnych i profesorów seminarium duchownego. Miały one zbadać i sprawdzić szczegółowo Objawienie. On sam tym badaniom przewodniczył. Wysłał wszystkie dokumenty i wyniki badań do Rzymu i otrzymał za swoje surowe i mądre badanie wyraźną pochwałę (źródło: Treść orędzie z La Salette).

W wyniku tego dnia 19 września 1851 roku mógł obwieścić światu:

„Objawienie się Najświętszej Maryi Panny dwojgu pastuszkom na jednej z gór należących do łańcucha Alp, położonej w parafii La Salette, dnia 19 września 1846 roku, posiada w sobie wszystkie cechy prawdziwości i  wierni mają uzasadnione podstawy uznać je za niewątpliwe i pewne”. Czytaj dalej„Fałszywy „Sekret z La Salette” i prawdziwe Orędzie Matki Boskiej”

Treść prawdziwego Orędzia z La Salette

Treść prawdziwego Orędzia z La Salette

Było to dnia 19 września 1846 roku, w sobotę, w dzień poprzedzający Święto Siedmiu Boleści Maryi. Słoneczny ranek zagościł w kotlinie La Salette. Dwoje pastuszków, Maksymin i Melania, wypędzają swoje stado zygzakowatą drogą po zboczu Planeau pod górę, na pastwisko w granicach gminy La Salette. Nie domyślają się, że prowadzi ich tajemnicza dłoń. Piotr Selme, gospodarz, u którego w tym tygodniu Maksymin jest na służbie, przez całe przedpołudnie kosi trawę w pobliżu dzieci pasących stada.  Czytaj dalej„Treść prawdziwego Orędzia z La Salette”

Mistyczne Miasto Boże

Mistyczne Miasto Boże, Maria z Agredy, Kraków 1985, s. 11-13

„Moja córko! Gdy mego Syna Jednorodzonego posłałem na ziemię, świat był w tak złym położeniu jak nigdy dotąd; pozostało niewielu ludzi, którzy mi jeszcze służyli. Natura ludzka jest ułomna. Jeżeli więc człowiek nie idzie za moim światłem i lekceważy nauki sług moich, uznając tylko sąd własny, nie zachowuje przyjaźni mojej i nie przestrzega moich przykazań – wówczas sprzeniewierza się Mnie, który jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Popada wtedy rychło w ciemność największą, w niezmierną nędzę i rzuca się z jednej przepaści w drugą, aż dojdzie do zatwardziałości w grzechu. Czytaj dalej„Mistyczne Miasto Boże”

Maryja Królową i Matką naszą (cz.IV) – św. Alfons Liguori, Uwielbienia Maryi

WYKŁAD SALVE REGINA 

Salve Regina, Mater misericordias!

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia! 

§ IV Maryja jest także Matką grzeszników skruszonych.

19_1-215x300Przenajświętsza Panna oświadczyła razu pewnego świętej Brygidzie, że jest Matką nie tylko sprawiedliwych i niewinnych, lecz i grzeszników, byle mieli pragnienie poprawy. „Jestem, powiedziała, jakby Matką wszystkich grzeszników pragnących poprawić się.“ O! zaiste, gdy grzesznik, stanowiący zmieni swoje postępowanie, upada do nóg Maryi, znajduje w Niej matkę najmiłościwszą i najlitościwszą, nierównie skorszą w przygarnięciu go do siebie i poratowania, aniżeli najprzywiązańsza matka rodzona! To właśnie święty Grzegorz VII Papież wyrażał w liście swoim do Matyldy, za jego czasów udzielnej pani jednej z krain włoskich: „Połóż koniec chęci grzeszenia, pisze on, a znajdziesz Maryję, za to cię zaręczam, skorszą do miłowania cię, aniżeli matka rodzona“. Czytaj dalej„Maryja Królową i Matką naszą (cz.IV) – św. Alfons Liguori, Uwielbienia Maryi”

Nabożeństwo do Najśw. Maryi Panny i do Świętych Pańskich

Bądźcie doskonałymi. NA PODSTAWIE DZIEŁA SCARAMELLI’EGO pod tytułem „DIRETTORIO ASCETICO”

Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest bardzo potrzebnym, a nawet, pod pewnym względem, koniecznym do zbawienia.

Jedenastym i ostatnim, zalecanym przez Mistrzów życia duchowego, środkiem do nabycia doskonałości chrześcijańskiej, a nawet — do zbawienia, jest nabożeństwo do Najśw. Maryi Panny i do Świętych Pańskich. My tutaj mówić będziemy tylko o nabożeństwie do Matki Bożej, gdyż to samo można zastosować i do innych Świętych, z tą różnicą tylko, że wpływ ich u Pana Boga, jakkolwiek wielki, nie dorównywa jednak temu, jakim się cieszy Królowa Świętych, Bogarodzica.

Ojcowie święci uczą, że bez pomocy Matki Bożej zbawić się jest trudno, niemożliwie nawet, — a już o dostąpieniu wyższej doskonałości, bez szczególnego do niej nabożeństwa, mowy być nie może. Zobaczmy co i jak o tym mówią. Czytaj dalej„Nabożeństwo do Najśw. Maryi Panny i do Świętych Pańskich”

Tajemnica Maryi. Cz. 3. Uprawa i wzrost drzewa życia: jak pozwolić Matce Bożej żyć i królować w naszych duszach

Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort. Tajemnica Maryi.

Cz. 1. Rola Maryi w naszym uświęceniu
Cz. 2. Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy czyli Święta Niewola Miłości
Cz. 3. Uprawa i wzrost drzewa życia: jak pozwolić Matce Bożej żyć i królować w naszych duszach

Część trzecia.

Uprawa i wzrost drzewa życia: jak pozwolić Matce Bożej żyć i królować w naszych duszach.

Święta Niewola Miłości jest prawdziwym Drzewem Życia.

66. Czy za sprawą Ducha Świętego zrozumiałeś to, co ci powiedziałem? Podziękuj za to Bogu! Jest to bowiem tajemnica nieznana niemal całemu światu. Jeśli znalazłeś skarb ukryty na polu Maryi, tę drogocenną perłę ewangeliczną, sprzedaj wszystko, by ją nabyć. Złóż w ofierze Maryi samego siebie i zagub się w Niej szczęśliwie, abyś tam znalazł samego Boga.

67. Jeśli Duch Święty zasadził w twojej duszy prawdziwe Drzewo Życia, jakim jest to nabożeństwo, które ci wytłumaczyłem, dołóż wszelkich starań w pielęgnowaniu go, by przyniosło ci owoc w swoim czasie. Nabożeństwo to jest tym ‘ziarnem gorczycy’, o którym mówi Ewangelia. Wydaje się, że jest najmniejsze ze wszystkich ziaren, niemniej wyrasta wielkie i rozwija swoje gałęzie wysoko, tak, że ptaki niebieskie, to znaczy wybrani, gnieżdżą się na nich i w czasie słonecznego żaru odpoczywają tam w cieniu, ukryci bezpiecznie przed dzikimi zwierzętami. Czytaj dalej„Tajemnica Maryi. Cz. 3. Uprawa i wzrost drzewa życia: jak pozwolić Matce Bożej żyć i królować w naszych duszach”

Tajemnica Maryi. Cz. 2. Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy czyli Święta Niewola Miłości

Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort. Tajemnica Maryi.

Cz. 1. Rola Maryi w naszym uświęceniu
Cz. 2. Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy czyli Święta Niewola Miłości
Cz. 3. Uprawa i wzrost drzewa życia: jak pozwolić Matce Bożej żyć i królować w naszych duszach

Część druga

Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy czyli Święta Niewola Miłości

A. Wybór prawdziwego czyli doskonałego nabożeństwa.

Istnieją różne prawdziwe nabożeństwa do Maryi.

24. Istnieją rzeczywiście różne prawdziwe nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy; nie mówię tu o nabożeństwach fałszywych.

I. Nabożeństwo bez szczególnej praktyki.

25. Pierwsze polega na tym, że spełnia się obowiązki chrześcijańskie, unika grzechu śmiertelnego, kieruje się w działaniu bardziej miłością Boga aniżeli lekiem, modli się od czasu do czasu do Najświętszej Dziewicy, czcząc Ją jako Matkę Boga, jednakże bez szczególnego do Niej nabożeństwa.

Nabożeństwo zawierające szczególne praktyki.

26. Drugie nabożeństwo polega na tym, że żywi się dla Najświętszej Dziewicy większe uczucia czci i miłości oraz ufności. To nabożeństwo prowadzi do włączenia się do bractw Różańca świętego i Szkaplerza, do odmawiania koronki czy różańca, do czczenia obrazów i ołtarzy Maryi, do oddawania Jej publicznej chwały i do wstępowania do Jej zgromadzeń. Także i to nabożeństwo, ponieważ wyklucza grzech, jest dobre, święte i godne pochwały. Ale nie jest jeszcze doskonałe, by zdolne było odciągnąć dusze od stworzeń i oderwać od siebie samych, żeby zjednoczyć je z Jezusem Chrystusem.

Nabożeństwo doskonałe: Święta Niewola.

27. Trzecie nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy, znane i praktykowane przez bardzo małą liczbę dusz, jest właśnie tym nabożeństwem, jakie ci chcę odkryć. Czytaj dalej„Tajemnica Maryi. Cz. 2. Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy czyli Święta Niewola Miłości”

Tajemnica Maryi. Cz. 1. Rola Maryi w naszym uświęceniu

Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort. Tajemnica Maryi.

Cz. 1. Rola Maryi w naszym uświęceniu
Cz. 2. Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy czyli Święta Niewola Miłości
Cz. 3. Uprawa i wzrost drzewa życia: jak pozwolić Matce Bożej żyć i królować w naszych duszach

Wstęp

Sekret i jego warunki

1. Oto tajemnica, którą odsłonił mi Bóg Najświętszy, a nie znalazłem jej w żadnej książce, starej czy nowej. Powierzam ci ją przez Ducha Świętego, jednakże pod następującymi warunkami:

– Przekażesz ją tym, którzy na to zasługują przez swoje modlitwy, jałmużny, umartwienia, prześladowania, jakie znoszą, przez gorliwość o zbawienie dusz i zaparcie się siebie.

– Posłużysz się tą tajemnicą po to, by stać się świętym i Bożym, bowiem staje się ona wielką tylko w miarę, jak dusza czyni z niej użytek. Strzeż się, byś nie pozostawał bezczynny z założonymi rękami, bo wtedy mój sekret stanie się trucizną i wyjdzie ci na potępienie.

– Dziękować będziesz Bogu przez wszystkie dni twego życia za łaskę, jakiej ci udzielił, dając ci poznać tajemnicę, której znać nie jesteś godzien. W miarę jak będziesz się nią posługiwał we wszystkich zwyczajnych czynnościach życia, rozpoznawać będziesz jej wartość i wzniosłość, które teraz znasz tylko niedoskonale, na skutek licznych i ciężkich grzechów twoich i z powodu twego ukrytego przywiązania do samego siebie.

Duchowe przygotowanie

2. Zanim więc postawisz następny krok w twoim gorącym a naturalnym pragnieniu poznania prawdy, odmów pobożnie, klęcząc ‘Witaj Gwiazdo Morza’ i ‘Przybądź Duchu Święty’, prosząc Boga o łaskę zrozumienia i kosztowania tej Bożej tajemnicy.

Ze względu na ograniczoność czasu, jaki mam na pisanie, a ty na czytanie, przedstawię wszystko w skrócie.  Czytaj dalej„Tajemnica Maryi. Cz. 1. Rola Maryi w naszym uświęceniu”

Treść orędzia Matki Bożej Licheńskiej z 15 sierpnia 1850 roku.

Ludzie ciągle grzeszą, nie myślą o pokucie i poprawie swego życia. Nie minie już wiele czasu, a będą za to surowo przez Boga karani. Nadejdzie na kraj zaraźliwa choroba, od której wielu zginie (epidemia cholery, która wybuchła w 1852 roku). Będą padać śmiercią nagłą a ich ciał nie będzie komu pogrzebać. Zginą starcy, jak też i dzieci przy piersiach swych matek. Młodzieńcy i panny karani będą, małe sieroty opłakiwać będą swych rodziców. Potem przyjdzie długa i sroga wojna. Zginą miliony ludzi (I wojna światowa). Miłosierdzie Ojca Niebieskiego jest nieprzebrane, wszystko może być jeszcze odmienione. Gdy Naród będzie miał świętych, cały może być uratowany. Potrzebne są Narodowi święte matki. Miłuję wasze dobre matki. Zawsze będę je wspomagać w każdej potrzebie. Rozumiem je: byłam bardzo bolesną matką. Najbardziej podstępne zamiary ciemiężycieli rozbiją się o wasze matki. One dadzą Narodowi liczne i bohaterskie dzieci. Te dzieci w czasie powszechnej pożogi świata wywalczą wolną Ojczyznę (odzyskanie przez Polskę niepodległości). Czytaj dalej„Treść orędzia Matki Bożej Licheńskiej z 15 sierpnia 1850 roku.”